Skip to content
PHP Client Library for soap.subreg.cz
PHP Makefile
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Examples
debian
nbproject
src/Subreg
tests
.gitignore
.scrutinizer.yml
Makefile
README.md
composer.json
php-subreg-logo.png
php-subreg-logo.xcf
phpunit.xml
repository-open-graph-image.png
repository-open-graph-image.xcf
spoje-net_logo.gif

README.md

Php-subreg

Php-subreg Logo

CZ: PHP Knihovna pro snadnou práci s API Subreg.cz

Source Code Latest Version Software License Build Status Code Coverage Docker pulls Total Downloads Latest stable

Poděkování

Vznik této knihovny by nebyl možný bez laskavé podpory společnosti Spoje.Net, která hradila vývoj řešení pro navýšení kreditu registrace domén služby. 👍

Spoje.Net

U společnosti Spoje.Net, je možné si objednat komerční podporu pro integraci knihovny do vašich projektů.

Instalace

composer require spoje.net/subreg

Konfigurace

Konfigurace se provádí nastavením následujících konstant:

/**
 * Write logs as:
 */
define('LOG_TYPE', 'syslog');

nebo je možné přihlašovací údaje zadávat při vytváření instance třídy.

  $sr = new \Subreg\Client([
    "location": "https://ote-soap.subreg.cz/cmd.php",
    "uri": "https://ote-soap.subreg.cz/soap",
    "login": "php-subreg",
    "password": "661a2725fb"
      ]);

Tento způsob nastavení má vyšší prioritu než výše uvedené definovaní konstant.

Jak to celé funguje ?

Ústřední komponentou celé knihovny je Třída Client, která je schopna pomocí PHP rozšíření SoapClient komunikovat se soap.subreg.cz.

http://demoreg.net/en/settings/settings

Docker

docker pull vitexsoftware/php-subreg

Debian/Ubuntu

Pro Linux jsou k dispozici .deb balíčky. Prosím použijte repo:

wget -O - http://v.s.cz/info@vitexsoftware.cz.gpg.key|sudo apt-key add -
echo deb http://v.s.cz/ stable main > /etc/apt/sources.list.d/ease.list
aptitude update
aptitude install php-subreg

V tomto případě je potřeba do souboru composer.json vaší aplikace přidat:

  "require": {
    "php-subreg": "*",
    "ease-framework": "*"
  },
  "repositories": [
    {
      "type": "path",
      "url": "/usr/share/php/Subreg",
      "options": {
        "symlink": true
      }
    },
    {
      "type": "path",
      "url": "/usr/share/php/Ease",
      "options": {
        "symlink": true
      }
    }
  ]

Takže při instalaci závislostí bude vypadat nějak takto:

Loading composer repositories with package information
Installing dependencies from lock file
 - Installing ease-framework (1.1.3.3)
  Symlinked from /usr/share/php/Ease

 - Installing php-subreg (0.2.1)
  Symlinked from /usr/share/php/Subreg

A aktualizaci bude možné dělat globálně pro celý systém prostřednictvím apt-get.

Sestavení

Debianí balíček vytvoříme spuštěním debian/deb-package.sh

Obraz pro Docker:

docker build -t vitexsoftware/php-subreg
You can’t perform that action at this time.