اپلیکیشن اندروید فارسی‌یار: برنامه برچسب‌زنی پیکره‌های پردازش متن
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea change a xml file. Feb 12, 2019
app release version 1.3.2 Feb 14, 2019
assets add screenshot Jan 12, 2019
gradle/wrapper
.gitignore update gitignore file for ignore jks files. Jan 14, 2019
.travis.yml add travis config for release signed apk Jan 14, 2019
LICENSE
README.md reduce version of require for open project to stable 3.3.0 Feb 6, 2019
build.gradle
encrypt.tar.enc add encrypted file. Jan 14, 2019
gradle.properties add MaterialDesign2 library. Dec 31, 2018
gradlew
gradlew.bat first init Dec 31, 2018
settings.gradle first init Dec 31, 2018

README.md

فارسی‌یار

Build Status Download

اپلیکیشن اندروید: برنامه برچسب‌زنی پیکره‌های پردازش متن

نیاز‌مندی‌ها

  • Android Studio 3.3.0
  • JDK 8
  • Android SDK Build tools 28.0.3
  • Supports API Level +17
  • Support libraries with androidx v1.0.0

کتابخانه‌ها