OpenCPS Version 2.0
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
configs
gradle/wrapper Add OpenCPS Workspace Jul 31, 2017
modules Revert "Add dossier new model and dossier sync term" Jun 30, 2018
style-component
.gitignore Revert "Add dossier new model and dossier sync term" Jun 30, 2018
CODE_OF_CONDUCT.md Create CODE_OF_CONDUCT.md Oct 19, 2017
LICENSE
README.md Update readme file content Aug 10, 2017
build.gradle Init commit Nov 24, 2017
gradlew Add OpenCPS Workspace Jul 31, 2017
gradlew.bat
settings.gradle

README.md

Giới thiệu

OpenCPS là phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến nguồn mở đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này.

Giấy phép

  • OpenCPS được phát hành theo giấy phép GNU Affero General Public License v3+.
  • Xem toàn văn giấy phép trong tệp LICENSE

Kênh liên lạc

Tham khảo

  • Xem tài liệu dự án trên Wiki