Internside for Blindern Studenterhjem
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
bootstrap
config
database
public
resources
storage
tests
.env.example
.gitattributes
.gitignore
artisan
composer.json
composer.lock
deploy.sh
package.json
phpspec.yml
phpunit.xml
readme.md
server.php
webpack.config.js
webpack.dist.config.js

readme.md

Internside Blindern Studenterhjem

Koden som kjører systemet på https://foreningenbs.no/intern/

Siden har til hensikt og ha litt forskjellige verktøy for å gjøre ulike oppgaver på studenterhjemmet, slik som å generere rapporter over forbruk på fellesprinteren, administrere brukere til de ulike systemene, forbedret arrangementplan, m.m.

Rammeverket som brukes heter Laravel 5.

Oppsett

Nødvendige pakker på maskinen

 • Vi trenger npm ($ sudo apt-get install npm på Ubuntu) for å sette opp en del av verktøyene vi bruker
 • PHP trenger: ext-curl, ext-mcrypt (pakkene php5-curl, php5-mcrypt på Ubuntu, kjør også php5enmod mcrypt på Ubuntu)
 • Sett opp PHP sin pakkebehandler: composer (https://getcomposer.org/doc/00-intro.md#globally)

Installasjon

 1. Hent filer fra GitHub: $ git clone https://github.com/blindern/intern.git
 2. Gå til mappene filene ble lastet ned
 3. Kopier filen .env.example til .env og gjør nødvendige endringer
 4. Fortsett på oppdatering

Oppdatering

 1. Installer/oppdater PHP-avhengigheter: $ composer install (leser fra composer.lock hva som skal installeres)
 2. Installer/oppdater NodeJS-avhengigheter: $ npm install
 3. Generer statiske filer: $ npm run build (evt. $ npm run build-dev for utviklingsversjon)

Utvikling

 1. Kjør $ npm run watch og la den kjøre i bakgrunnen mens man gjør utvikling, så vil nye CSS- og JavaScript-filer bli generert automatisk ved endringer.

Oppsett for IT-gruppa

For enklere utvikling kan man lagre utviklerversjonen direkte på foreningens server. Man kan da redigere den ved hjelp av f.eks. nettverksmappa.

 1. Opprett din egen adresse ved å lage en mappe i /var/www/subdomains. Hvis mappen kalles eksempel, vil adressen https://eksempel.athene.foreningenbs.no/ se etter filer i /var/www/subdomains/eksempel/public.
 2. Opprett mappen /var/www/subdomains/<dinadresseher>/public
 3. Lag filen /var/www/subdomains/<dinadresseher>/public/.htaccess med følgende innhold:
RewriteEngine On
RewriteRule ^$ /intern/ [R,L]
 1. Utfør normal installasjon ovenfor, gå først inn i mappen /var/www/subdomains/<dinadresseher> før du skriver git clone ...
 2. Lag symlink slik at /intern/..-forespørslene sendes til internsystemet: Gå inn i /var/www/subdomains/<dinadresseher>/public og skriv: ln -s ../intern/public intern
 3. Du kan nå åpne din egen versjon av internsia ved å gå til https://.athene.foreningenbs.no