This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Slide in raw format goes here
HTML CSS Ruby JavaScript Python Makefile
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
html
lectures
lib
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
Makefile
README.markdown
Thorfile

README.markdown

Лекции към курса "Програмиране с Python"

Лекции от курса "Програмиране с Python".

Презентациите се пишат на Slim с няколко разширения, специфични за нашия начин на употреба.

Съдържанието на презентациите се намира в папка lectures/. Всяка презентация се описва с няколко реда в lectures/index.yml.

На база на данните в lectures/, се генерират статичните HTML-версии на презентациите, които след генерация живеят в папка compiled/. Те са крайният продукт, който се качва на сайта на курса.

Инсталация

  • Клонирате хранилището някъде и сменате текущата си директория да е там
  • sudo easy_install pygments
  • bundle install
  • bundle exec thor rebuild

Генериране на една лекция

С командата thor lecture <index> може да прегенерирате лекция номер <index>. Например, ако искате да прегенерирате презентация 8, това става със следната команда:

bundle exec thor lecture 8

Възможно е и да изпълните thor watch. Това ще стартира процес, който да стои и да слуша за промени по файловете в папката lectures/ и ще прегенерира съответната лекция автоматично при промяна на който и да е от .slimsource-файловете.

Упътвания за принос

За да допринесете по някакъв начин към тези материали, е необходимо първо да си подкарате локално генерацията на слайдовете, след това да генерирате HTML-версията на презентацията след промените и да я прегледате в браузър, за да се уверите, че промените изглеждат така, както сте очаквали.

Препоръчително е да правите pull request-и в съответен branch, например 08-fix-typos (за поправка на правописни грешки в презентация 8).