Skip to content
Programy letních akcí
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.settings
lib
res
src/cz/hackathon/programy
.classpath
.gitignore
.project
AndroidManifest.xml
Programy - upload.launch
Programy.iml
Programy.ipr
Programy.iws
Programy.launch
README.md
default.properties
festival1.xml
festival2.xml
festival3.xml
proguard.cfg

README.md

Fesťáčky

Aplikace pro druhý GUG.cz hackathon.

Použití

  1. Nainstaluj si aplikaci - buď ze zdrojáků nebo balík.
  2. Sejmi oblíbeným nástrojem přiložený QR - aplikace by se měla sama otevřít.

QR

  1. Voilá - otevřel se program Sázava Festu.
You can’t perform that action at this time.