Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

README.md

Spectrogram

Spectrogram je aplikace pro generování spektrogramů ze zvukových souborů.

Instalace

Závislosti

Spectrogram závisí na těchto knihovnách (v závorce uvedena verze, pro kterou je program testovaný):

 • libpng (1.6.29)
 • png++ (0.2.9)
 • libsndfile (1.0.28)

Poznámka: Program byl vyvíjen a testován v GNU/Linuxu, případná funkčnost pod Windows není zaručena.

Kompilace

V repozitáři je připraven Makefile, po instalaci závislostí kompilaci programu spustíme příkazem make.

Spuštění

Pro otestování chodu lze využít přiložený skript run-examples.sh, který spustí zpracování přiložených audio souborů s různými parametry. Pro zobrazení help zprávy spusťte program argumentů, případně s přepínačem -h.

Použití: ./spectrogram [PŘEPÍNAČE] VSTUPNÍ_SOUBOR
Generuje spektrogram ve formátu png ze VSTUPNÍHO SOUBORU.

 -c KANÁL			ze VSTUPNÍHO SOUBORU čte KANÁL. Výchozí hodnota je 0 (1. kanál). Týká se pouze stereo nahrávek.
 -o VÝSTUPNÍ_SOUBOR		specifikuje název výstupní bitmapy. Výchozí název je output.png
 -t VELIKOST			nastaví velikost rámce pro FFT. Výchozí hodnota je 1024. VELIKOST musí být mocnina 2
 -s DÉLKA			nastaví délku posunutí rámce FFT. Výchozí hodnota je 128. Ovlivňuje výslednou šířku spektrogramu
 -w WINDOW_FUNKCE		použije vybranou window funkci

Seznam window funkcí:
 rect		 Obdélníková window funkce
 hann		 Hann window funkce
 hamming	 Hamming window funkce
 blackmann	 Blackman window funkce

Příklad použití

Pro základní použití specifikujte pouze název vstupního souboru: ./spectrogram nahravka.wav Spektrogram bude vygenerován do souboru output.png.

Příklad pokročilého nastavení: ./spectrogram -c 1 -t 512 -s 1000 -w blackmann -o nahravka.png nahravka.wav Spektrogram bude vygenerován z pravého kanálu, za použití velikosti rámce 512, délky posunutí 1000, s window funkcí blackmann. Výsledný soubor bude pojmenován nahravka.png.

Čtení výstupu

spectrogram

 1. Spektrogram [x = čas (po 500ms), y = frekvence (po 1000Hz), barva = intenzita]
 2. Průběh zvukové vlny [x = čas (po 500ms)]
 3. Průměrné hodnoty spektrogramu a zvýraznění fundamentální frekvence [x = intenzita, y = frekvence (po 1000Hz)]
 4. Znázornění barevného měřítka spektrogramu [x = intenzita frekvence od nejnižší hodnoty v nahrávce po nejvyšší] a použité window funkce

Implementace

Popis funkce programu

Program implementuje algoritmus zpracování signálu pomocí short-time Fourier transform. Posuvné okénko postupně prochází celou nahrávku, při každém posunutí se spočítá Fourierova transormace (použit Cooley-Turkey FFT algoritmus) daného kousku vstupu a zapíše se do tabulky výsledků. Po průchodu souboru se výsledek vykreslí do výstupního souboru.

Podrobný popis

Pro čtení vstupního souboru byla využita knihovna libsndfile, která zajišťuje kompatibilitu s nekomerčními zvukovými formáty. Vstup se čte sekvenčně, do paměti se vždy načte pouze potřebný počet samplů. Třída ChannelReader z výstupu knihovny libsndfile přečte jeden zvolený kanál. Třída SlidingWindow zajišťuje posouvání čtecího okénka, je také speciálně implementován případ pro posun větší než je velikost okénka, ten se hodí zejména u dlouhých vstupů.

Na přečtená data se aplikuje window funkce (zajíšťují potomci třídy WindowFunction). Pro zrychlení chodu programu je window funkce předpočítána. Vzorce pro implementované window funkce (Hann, Hamming, Blackmann) byly čerpány z článku na wikipedii.

Na upravená data se spustí algoritmus FFT (třída FFT), zde je také implementována optimalizace předpočítáním opakujících se hodnot. Pro implementaci použitého algoritmu jsem čerpal z článku na wikipedii a z veřejně dostupného kódu na rosettacode.org.

Výsledek FFT a vlnová funkce se předají do tříd zajišťujících grafický výstup (třídy v souboru image_output.cpp). Protože použitá knihovna libpng obstarává pouze převod 2d pole pixelů do png souboru, struktura vykreslování byla implementována od základů. Z toho důvodu také na obrázku není žádný text - usoudil jsem, že implementace renderování písma je nad rámec zápočtového programu. Třída ImageOutput při zavolání metody renderImage vypočítá konečné rozměry obrázku a vykreslí všechny ImageBlock. Potomci abstraktní třídy ImageBlock jsou jednotlivé komponenty, ze kterého je složený výsledný obrázek - tedy třída FFTRenderer (vykreslení spektrogramu [1]), WaveRenderer (vykreslení vlnového průběhu [2]), AveragesRenderer (vykreslení průměrných hodnot spektrogramu [3]), WindowRenderer (znázornění window funkce [4]), ScaleRenderer (vykreslení měřítka jednotlivých bloků).

Barevné znázornění intenzity spektra je inspirováno paletou programu SoX. Paleta byla aproximována z výstupu SoXu pomocí lineárních kombinací RGB složek.

Credits

 • Zvuková nahrávka cella stažena z freesound.org
 • Nahrávka amen breaku stažena z freesound.org
 • Nahrávka aphex.wav vyříznuta ze skladby Aphex Twin - ΔMi−1 = −αΣn=1NDi[n][Σj∈C[i]Fji[n − 1] + Fexti[n−1]]
 • Ostatní nahrávky generovány programem Audacity

About

Audio analyzer and spectrogram generator programmed in C++ as a semestral project.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.