مستندات فارسی لارول
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
5.0
README.md

README.md

مستندات

مستندات فارسی لاراول

برای مشارکت در ترجمه مستندات و توسعه آن میتوانید ریپازیتوری موجود را فورک کرده و پس از اعمال تغییرات و/یا افزودن فایل جدید ترجمه یا مستندات جدید درخواست ترکیب با ریپازیتوری اصلی ایجاد نمایید و پس از تایید، آخرین تغییرات خود را بر روی ریپازیتوری نهایی قرار دهید.

ترجمه های انجام شده با نام شما در بخش مستندات سایت لارابوک قرار میگیرد.

www.larabook.ir/docs

نکته: دقت داشته باشید مستندات مربوط به هر نسخه لاراول را به برنچ مربوط به خود بفرستید. برای مثال مستندات نسخه 5.0 لاراول را به برنچ 5.0 بفرستید

پدید آورندگان

  • علی رضا هنرمند
  • حامد پاکدامن