Skip to content
Quick View - a browser extension for Linkhay.com
JavaScript CSS HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
README.md
screenshot.png
screenshot2.png
sticker.md

README.md

QuickView Extension for LinkHay

Tiện ích mở rộng dùng cho trình duyệt (browser extension).

Dành cho bạn đọc của LinkHay.com.

  1. Thêm nút "Xem nhanh" vào màn hình để xem trước bài viết siêu nhanh ngay trong LinkHay mà không cần nhảy ra ngoài
  2. Hỗ trợ gửi link từ bất kỳ trang nào bằng cách bấm icon LinkHay ở bên phải thanh địa chỉ của trình duyệt
  3. Tự động đọc thông tin tít chính, tít phụ, ảnh đại diện khi gửi link

Xem nhanh bài viết Gửi tin

LINK CÀI ĐẶT TRÊN CHỢ TIỆN ÍCH

  1. Google Chrome & Cốc Cốc
  2. Mozilla FireFox

QuickView cần quyền truy cập các trang web để tạo bản "Xem nhanh" (CORS). Ngoài ra, không làm gì khác.

Phát triển bởi Măng Cụt Labs (@thinker trên LinkHay).

You can’t perform that action at this time.