Skip to content
Permalink
Browse files
context help update from Milena
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis@12554 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Dec 20, 2009
1 parent 9816708 commit ad64e04b8119053de0ee37971e228925a88f2dfd
@@ -1,15 +1,16 @@
<h3>Scalebar Plugin</h3>
<h3>Scalebar Plugin</h3>
Draws a scale bar on the map.
<p>
You can control the style and placement, as well as the labeling of the bar.
QGIS only supports displaying the scale in the same units as your map frame. So if the units of your layers are in meters, you can't create a scale bar in feet. Likewise if you are using decimal degrees, you can't create a scale bar to display distance in meters.
QGIS only supports displaying the scale in the same units as your map frame. So if the units of your layers are in meters, you can't create a scale bar in feet. Likewise if you are using decimal degrees, you can't create a scale bar to display distance in meters.</p>
<p>
To add a scale bar:
<ol>
<li>Choose the placement from the <label>Placement</label> drop-down list.</li>
<li>Choose the style from the <label>Scale bar style</label> list.</li>
<li>Select the color for the bar <label>Color of bar</label> or use the default black color.</li>
<li>Set the size of the bar and its label <label>Size of bar</label>. </li>
<li>Make sure the x <label>Enable scale bar</label> checkbox is checked.</li>
<li>Optionally choose to automatically snap to a round number when the canvas is resized x <label>Automatically snap to round number on resize</label>.</li>
<li>Click OK.</li>
<li>Make sure the <label>Enable scale bar</label> checkbox is checked.</li>
<li>Optionally choose to automatically snap to a round number when the canvas is resized <label>Automatically snap to round number on resize</label>.</li>
<li>Click <label>OK</label>.</li>
</ol>
@@ -0,0 +1,16 @@
<h3>Podziałka</h3>
Umieszcza na mapie podziałkę liniową.
<p>
Możesz ustawić styl podziałki oraz jej położenie, jak również jej opisy.
QGIS wyświetla skalę jedynie w tych samych jednostkach co jednostki mapy. Jeśli więc jednostki twojej warstwy to metry, nie możesz utworzyć podziałki w stopach; i odpowiednio jeśli dla mapy używasz stopni dziesiętnych, nie możesz utworzyć podziałki w metrach.</p>
<p>
Aby dodać podziałkę:
<ol>
<li>Wybierz położenie z listy rozwijalnej <label>Umiejscowienie</label>.</li>
<li>Wybierz styl podziałki z listy <label>Styl podziałki</label>.</li>
<li>Wybierz kolor podziałki <label>Kolor podziałki</label> lub użyj domyślnego czarnego koloru.</li>
<li>Ustaw rozmiar podziałki i jej opisów <label>Rozmiar paska</label>. </li>
<li>Upewnij się, że opcja <label>Włącz podziałkę</label> jest zaznaczona.</li>
<li>Opcjonalnie wybierz automatyczne zaokrąglanie opisów podziałki przy zmianie wielkości okna <label>Automatycznie zaokrąglaj przy zmianie wielkości okna</label>.</li>
<li>Kliknij <label>OK</label>.</li>
</ol>
@@ -0,0 +1,5 @@
<h3>Dodaj tabele SpatiaLite</h3>
Aby zdefiniować nowe połączenie, kliknij przycisk <label>Nowy</label> i wskaż położenie bazy SpatiaLite na dysku. Baza SpatiaLite jest plikiem o rozszerzeniu <i>.sqlite</i>.<p>
Następnie kliknij <label>Połącz</label> i wybierz z drzewa warstw te, które chcesz otworzyć w QGIS.<br/>
Kliknij <label>Dodaj</label>, warstwy zostaną wczytane.<p>
Połączenie raz zdefiniowane będzie zapamiętane i dostępne do użycia z rozwijalnej listy.

0 comments on commit ad64e04

Please sign in to comment.