Skip to content
Simple CV tutorial - HTML / CSS base to download
HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Latest commit 749b9e4 Jul 8, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
img add images Jul 7, 2018
README.md update readme Jul 8, 2018
index.html minor changes Jul 8, 2018
style.css remove from CSS Jul 8, 2018

README.md

CV base

Podstawa projektu do pobrania. Pełen tutorial z opisem na blogu Fly Nerd: CV w HTML / CSS

Zakres

Celem projektu jest wykorzystanie stworzenie strony www własnego CV za użyciem HTML i CSS.

Z tym tutorialem:

  • wykorzystasz znaczniki HTML5
  • ostylujesz stronę za pomocą CSS
  • stworzysz prosty, czytelny i estetyczny layout
  • wykorzystasz flexbox do tworzenia układu strony
  • przystosujesz stronę pod urządzenia mobilne (RWD)

Wymagania

Do wykonania zadań konieczna jest podstawowa znajomość HTML i CSS!

You can’t perform that action at this time.