Klient napisany w języku javascript, pozwalający na wysyłanie wiadomości SMS, MMS, VMS oraz zarządzanie kontem w serwisie SMSAPI.pl
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

SMSAPI JavaScript (node.js) Client

npm version

Klient JavaScript pozwalający na wysyłanie wiadomości SMS, MMS, VMS oraz zarządzanie kontem w serwisie SMSAPI.pl

Instalacja (node.js)

$ npm install smsapi --save

Przykład użycia

var SMSAPI = require('smsapi'),
  smsapi = new SMSAPI();

smsapi.authentication
  .login('username', 'password')
  .then(sendMessage)
  .then(displayResult)
  .catch(displayError);

function sendMessage(){
  return smsapi.message
    .sms()
    .from('Info')
    .to('605xxxxxx')
    .message('My first message!')
    .execute(); // return Promise
}

function displayResult(result){
  console.log(result);
}

function displayError(err){
  console.error(err);
}

Przykład wykorzystania serwera zapasowego

var SMSAPI = require('smsapi'),
  smsapi = new SMSAPI({
  	server: ‘https://api2.smsapi.pl/'
  });

smsapi.authentication
  .login('username', 'password')
  .then(sendMessage)
  .then(displayResult)
  .catch(displayError);

function sendMessage(){
  return smsapi.message
    .sms()
    .from('Info')
    .to('605xxxxxx')
    .message('My first message!')
    .execute(); // return Promise
}

function displayResult(result){
  console.log(result);
}

function displayError(err){
  console.error(err);
}

Autentykacja

Biblioteka pozwala na autentykację zarówno czystym hasłem, jak i hashem md5. Domyślnie używana jest metoda autentykacji Basic auth.

Przykład autentykacji czystym hasłem

var promise = smsapi.authentication
  .login('username', 'password');

Przykład autentykacji przy użyciu md5

var promise = smsapi.authentication
  .loginHashed('username', '5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99');

OAuth

Aby skorzystać z OAuth należy podczas tworzenia obiektu SMSAPI dodać parametr:

 • oauth.accessToken
var SMSAPI = require('smsapi'),
  smsapi = new SMSAPI({
    oauth: {
      accessToken: 'twoj-access-token'
    }
  });

sendMessage()
  .then(displayResult)
  .catch(displayError);

function sendMessage(){
  return smsapi.message
    .sms()
    .from('Info')
    .to('605xxxxxx')
    .message('My first message!')
    .execute(); // return Promise
}

function displayResult(result){
  console.log(result);
}

function displayError(err){
  console.error(err);
}

Token można wygenerować w panelu SMSAPI pod adresem: https://ssl.smsapi.pl/webapp#/oauth/manage

Dokumentacja

Dokumentacja interfejsu REST API znajduje się pod adresem http://www.smsapi.pl/rest.

Wszystkie odwołania do API zwracają obiekt Promise zgodny ze standardem Promises/A+. Użyta implementacja: https://github.com/tildeio/rsvp.js

Dostępne operacje

 • message
  • sms
  • mms
  • vms
 • points
  • get
 • sender
  • add
  • delete
  • status
  • default
  • list
 • hlr
  • check
 • user
  • add
  • delete
  • update
  • get
  • list
 • phonebook (deprecated)
  • contact
   • add
   • get
   • update
   • list
   • delete
  • group
   • get
   • add
   • update
   • list
   • delete
 • contacts
  • list
  • add
  • get
  • update
  • delete
  • fields
   • list
   • add
   • update
   • delete
  • groups
   • list
   • add
   • get
   • update
   • delete
   • assignments
    • list
    • add
    • get
    • delete
   • permissions
    • list
    • add
    • get
    • update
    • delete
   • members
    • add
    • get
    • delete

Dodatkowe przykłady

Dodatkowe przykłady użycia dostępnych operacji można znaleźć w testach (./test).

Testy

$ npm install mocha -g
$ npm install .
$ npm test

Licencja

Apache 2.0 License