A bot for Piggy Boom game at https://apps.facebook.com/cos_th_pig/
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
build
LICENSE
README.md
piggyboom.py
token.txt

README.md

Piggy-Boom-Bot

A bot for Piggy Boom game at https://apps.facebook.com/cos_th_pig/

VI:

Yêu cầu hệ thống

 • Python 2.7.x
 • Python requests (Cài đặt qua pip bằng lệnh "pip install requests")

Hướng dẫn sử dụng

 1. Clone repo này
 2. Vào trang https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken/?app_id=1707883516108963
 3. Copy token của app (bên trái nút "Debug")
 4. Paste token vào file token.txt và lưu lại
 5. Mở bash/cmd và di chuyển đến thư mục repo
 6. Chạy lệnh "python piggyboom.py"
 7. Tận hưởng :3

Cách thức hoạt động

 • Bot sẽ login vào app bằng access token của bạn và tự động spin qua HTTP requests.
 • Nếu bạn spin vào ô "Fire", bot sẽ đợi bạn 30s để bắn.
 • Nếu bạn spin vào ô "Steal", bot sẽ tự tìm king trong friendlist của bạn, nếu tìm không ra thì chọn bừa cái ở giữa (kiểu gì cũng được tiền mà :)) )
 • Nếu bạn hết lượt quay thì bot sẽ đợi đến khi có thêm lượt và lặp lại những bước trên.

EN:

Requirements

 • Python 2.7.x
 • Python requests (Install it by running "pip install requests")

How to use?

 1. Clone this repo
 2. Go to https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken/?app_id=1707883516108963
 3. Copy your app token, the one in the left of the "Debug" button
 4. Paste your token into token.txt and save it off
 5. Open bash/cmd and navigate to your repository folder
 6. Execute "python piggyboom.py"
 7. Enjoy

How it works

 • The bot will login to the app with your access token and spin automatically via HTTP requests.
 • If you spin onto "Fire", the bot would wait 30 seconds for you to fire.
 • If you spin onto "Steal", it would try to find out and steal the king automatically if that person is in your friendlist, else it would pick the middle one.
 • When you're out of spinning turn, the bot would delay until the next cool-down and repeat all the steps above.