The series of Czech articles about JavaScript, React, Redux...
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
content
examples/react
scripts
site
.babelrc
.eslintrc
.gitignore
LICENSE
README.md
package.json

README.md

#JavaScript pro webaře

Hledáte články o JavaScriptu? Najdete je nyní na vlastní stránce zde:

http://www.dzejes.cz

Články jsou i nadále opensourcované v tomto repozitáři v adresáři content. Pro lepší čitelnost se z nich ale nyní generují samostatné HTML stránky. V adresáři site pak naleznete i nástroj, kterým se tyto stránky generují. Je mimochodem také napsaný v JavaScriptu a Reactu.

Pokud chcete započít diskuzi, založte prosím novou issue.

Pokud chcete opravit nějakou chybu, či nekterý z článků vylepšit, založte prosím nový pull request.

Cílem těchto článků je seznámit programátory se základy moderního vývoje webových stránek za pomocí JavaScriptu a namotivovat je tak ke hlubšímu samostudiu. Není cílem poskytnout úplnou a vyčerpávající dokumentaci a překlad ke všem popisovaným technologiím.

Prosím followujte, hvězdičkujte, forkujte, sdílejte a časem tu snad vznikne něco pěkného. :)