Skip to content

tkohout/OSTRAJava

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
July 3, 2016 19:33
December 13, 2015 21:08
lib
December 15, 2015 23:56
December 15, 2015 23:56
July 3, 2016 19:33
December 15, 2015 23:56
October 15, 2015 18:53
March 7, 2022 15:19
December 15, 2015 23:57
December 15, 2015 23:57
December 16, 2015 00:32

OSTRAJava

OSTRAJava má za cíl pozvednout kvalitu (nejen ostravského) programování. Na rozdíl od Javy vychází OSTRAJava přímo z mluveného jazyka (ostravského nářečí), tedy z něčeho, čemu obyčejní lidé rozumějí. Typický ostravský horník pak nebude mít problém přejít od těžby uhlí ke klávesnici. Jazyk tak mimo jiné řeší i problém nezaměstnanosti na Moravsko-Slezsku.

Syntaxe

Příklad 1 – Hello world

Zde je typický "Hello world" program v OSTRAJavě.

banik pyco

tryda Ostrava{
  rynek(){
    Konzola.pravit("Toz vitaj") pyco
  }
} 

fajront pyco
 • Všechny soubory OSTRAJavy začínají klíčovým slovem banik.
 • Všechny soubory OSTRAJavy končí klíčovým slovem fajront, označující konec směny.
 • Každý statement programu musí být ukončen klíčovým slovem pyco. Nahrazuje tedy v Javě používaný středník.
 • Hlavní třída programu se vždy jmenuje Ostrava (jak jinak) a hlavní metoda se vždy jmenuje rynek.
 • Pozn.: OSTRAJava je case insensitive a nedoporučuje se používat diakritiku, jinými slovy s malym a kratkym.

Typy

OSTRAJava obsahuje 4 primitivní typy:

 • cyslo – integer
 • bul – boolean
 • chachar – char
 • cyslo_desetinne – float

Hodnoty:

 • fajne – true
 • nyt – false
 • chuj – null

Základní knihovna OSTRAJavy také obsahuje třídy:

 • Dryst – ekvivalent String.
 • Bazmek – všechny třídy dědí implicitně od této třídy. Obsahuje metody naDryst() a kantuje(Bazmek b), ekvivalent pro toString() a equals(Object o).
 • Citac – čtení ze souboru.
 • Konzola – výpis do konzole.
 • Bafr – jednoduchý buffer na čtení chacharů.

Deklarace

Deklaraci je nutno začít klíčovým slovem toz.

toz cyslo i = 1 pyco

Podmínky

Pro vytvoření podmínky použijeme konstrukt kajkajtezboinak.

Jednotlivé výrazy můžeme spojovat pomocí boolenovského ci (or) a aj (and).

toz bul a pyco
toz bul b pyco

//...

kaj (a == fajne aj b == fajne){
  // ...
} kajtez (a == nyt ci b == fajne){
  // ...
} boinak {
  // ...
}

Cykly

Cyklus má OSTRAJava pouze jeden. Pomocí rubat vytvoříme while.

Rubat cyklus se dá přeřušit pomocí zdybat (break) a nebo přeskočit jeden cyklus pomocí dlabat (continue)

toz cyslo i = 0 pyco

rubat (i < 5){
  kaj (i == 4){
   zdybat pyco 
  }
  //...
  i = i+1 pyco
}

Příklad 2

Následuje jednoduchý příklad na čtení ze souboru.

banik pyco

tryda Priklad2 {
  nacti(Dryst nazevSouboru){

    toz Citac c = zrob Citac() pyco
    c.otevr(nazevSouboru) pyco

    toz Dryst radka pyco
    radka = c.citajRadku() pyco

    rubat (radka != chuj){
      // ...
      radka = c.citajRadku() pyco
    }
    c.zavr() pyco
  }
}

fajront pyco 

Dědičnost

banik pyco

tryda Obdelnik{
  toz cyslo dylka pyco
  toz cyslo vyska pyco

  Obdelnik(cyslo dylka, cyslo vyska){
   joch.dylka = dylka pyco
   joch.vyska = vyska pyco
  }
}

tryda Stverec fagan od Obdelnik{
  Stverec(cyslo velikost){
    forant(velikost, velikost) pyco
  }
} 

tryda Ostrava{
  rynek(){
   toz Stverec s = zrob Stverec(5) pyco 
  }
}

fajront pyco

OSTRAJava je samozřejmě jazyk objektový. Pokud chceme uvést třídu, z které chceme dědit, použijeme konstrukt fagan od.

joch slouží jako reference na vlastní instanci tedy ekvivalent this.

forant, tedy předák na šichtě, slouží jako reference na rodiče, tedy ekvivalent super.

Nový objekt vytvoříme pomocí zrob.

Pokud bychom chtěli vytvořit pole, uděláme to následovně:

toz cyslo[] pole = zrob cyslo[5] pyco

Metody

Navratový typ metody se píše stejně jako v Javě před název metody. Pro metodu s prázdným návratovým typem není třeba psát nic.

Pro navrácení hodnoty je použito klíčové slovo davaj.

tryda Buu{
  cyslo fuu(Dryst text){
    //...
    davaj text.dylka pyco
  }
}

Implementace

Implementováno momentálně je:

 • Compiler

  • Pokročilá typová kontrola (přiřazení objektů, návratové hodnoty funkcí, fieldy)
  • Kontrola deklarace a inicializace proměnných
  • Kontrola volání metod (static, non-static)
  • Kompilace do .tryda classfilu
 • Interpreter

  • Paměť pomocí pole objektů
  • Generační garbage collector
  • Nativní volání
  • Statické volání
  • Primitiva (integer, float) na stacku a pointer s 1 na posledním bitu
  • Aritmetické operace pro integer a float
  • Pole (primitiv i referencí)
  • Dynamický lookup metod
  • Overload metody

Kompilace a spuštění

Závislosti

Pro kompilaci OSTRAJava překladače je potřeba:

Pro spuštění zkompilovaných binárek postačí Java interpret (JRE) >= 1.7 (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html).

Kompilace OSTRAJava překladače a interpretru

V root složce:

$ mvn clean
$ mvn install

Nastavení práv pro skripty

$ chmod u+x ostrajavac
$ chmod u+x ostrajava

Kompilace OSTRAJava programů

Program SATSolver je ve složce examples/SATSolver/:

$ ./ostrajavac examples/SATSolver/ -d compiled/

Spuštění OSTRAJava programů

$ ./ostrajava -h 1024 -f 256 -s 128 compiled/ resources/sats/01.txt

Autor

Tomáš Kohout

FIT ČVUT

(www.whostolemyunicorn.com)