Skip to content
Obywatelskie fedrowanie danych
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
api_examples
config
docs
feder
requirements
.codeclimate.yml
.coveragerc
.editorconfig
.gitattributes
.gitignore
.pyup.yml
.travis.yml
CONTRIBUTORS.txt
LICENSE
Makefile
Procfile
README.rst
Vagrantfile
gulpfile.js
manage.py
package.json
renovate.json
requirements.apt
requirements.readthedocs.txt
requirements.txt
setup.cfg
tox.ini
vagrant_provision_ansible.yaml
yarn.lock

README.rst

https://coveralls.io/repos/watchdogpolska/feder/badge.svg?branch=master&service=github Updates devDependency Status

Feder

Mechanizm do automatycznego wysyłania wniosków o informację do dużej liczby podmiotów, automatycznego przyjmowania odpowiedzi, udostępnienia otrzymanych odpowiedzi do analizy pod wybranym kątem przez masowo angażowanych do tego zadania obywateli oraz upubliczniania zweryfikowanych odpowiedzi i zestawień uzyskanych danych.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.