Textbook for the "Programming Basics" course @ SoftUni (C++, Bulgarian)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 19c679e Dec 12, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets edit image Dec 12, 2018
resources Wiki page new images Dec 8, 2018
styles Added video player styling Dec 5, 2018
.bookignore Initial commit Nov 20, 2018
.gitignore Initial commit Nov 20, 2018
ISSUE_TEMPLATE.md Initial commit Nov 20, 2018
LICENSE.md Update LICENSE.md Dec 5, 2018
README.md Updated license Dec 8, 2018
SUMMARY.md Added C++ resources from the course, created old-images folder, C# re… Nov 20, 2018
book.json Added video script Dec 5, 2018
chapter-00-preface.md Updated license Dec 8, 2018
chapter-01-first-steps-in-programming.md Update chapter-01-first-steps-in-programming.md Dec 5, 2018
chapter-02-simple-calculations-exam-problems.md fix img Dec 12, 2018
chapter-02-simple-calculations.md Update chapter-02-simple-calculations.md Dec 5, 2018
chapter-03-simple-conditions-exam-problems.md Edit links Dec 7, 2018
chapter-03-simple-conditions.md Update chapter-03-simple-conditions.md Dec 5, 2018
chapter-04-complex-conditions-exam-problems.md Added C++ resources from the course, created old-images folder, C# re… Nov 20, 2018
chapter-04-complex-conditions.md Update chapter-04-complex-conditions.md Dec 5, 2018
chapter-05-loops-exam-problems.md Added C++ resources from the course, created old-images folder, C# re… Nov 20, 2018
chapter-05-loops.md Update chapter-05-loops.md Dec 5, 2018
chapter-06-nested-loops-exam-problems.md Added C++ resources from the course, created old-images folder, C# re… Nov 20, 2018
chapter-06-nested-loops.md Update chapter-06-nested-loops.md Dec 5, 2018
chapter-07-complex-loops-exam-problems.md Added C++ resources from the course, created old-images folder, C# re… Nov 20, 2018
chapter-07-complex-loops.md Update chapter-07-complex-loops.md Dec 5, 2018
chapter-08-exam-preparation-part-2.md Added C++ resources from the course, created old-images folder, C# re… Nov 20, 2018
chapter-08-exam-preparation.md Edited some fabs info and more Dec 12, 2018
chapter-09-problems-for-champions-part-2.md Added C++ resources from the course, created old-images folder, C# re… Nov 20, 2018
chapter-09-problems-for-champions.md Added C++ resources from the course, created old-images folder, C# re… Nov 20, 2018
chapter-10-functions.md Chapter 10 Renamed Nov 20, 2018
chapter-11-tricks-and-hacks.md Added C++ resources from the course, created old-images folder, C# re… Nov 20, 2018
chapter-12-conclusion.md Added C++ resources from the course, created old-images folder, C# re… Nov 20, 2018
cover.jpg Cover changed Nov 20, 2018

README.md

Книга "Основи на програмирането" (със C++)

Книгата "Основи на програмирането със C++" запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (работа с данни, проверки, цикли и методи) с езика C++.

Важно: книгата не е готова, само е започната, така че е рано да докладвате за грешки. Ако нещо в текста ви изглежда очевидно невярно за C++, това е защото сме копирали C# версията на тази книга като основа. Предстои още много работа. Ако имате желание да участвате в разработката, свържете се с Наков.

Книга основи на програмирането със C++ - корица

Изтеглете книгата "Основи на програмирането със C++" в PDF формат:

Настоящата книга е достъпна на няколко езика за програмиране:

Кратка информация за изданието:

  • Заглавие: Основи на програмирането със C++
  • Автори: Светлин Наков и колектив
  • ISBN: TODO
  • Издание: Faber Publishing, София, 2019 г.
  • Лиценз: CC-BY-SA
  • Сорс код: https://github.com/SoftUni/Programming-Basics-Book-CPP-BG

Приятно четене и не забравяйте да се запишете на практическия безплатен курс "Основи на програмирането" към тази книга, защото програмирането се учи с практика, писане на код и решаване на много, много задачи, а не само с четене!