Konfiguracja płatności MicroSMS

Michał Budziak edited this page Sep 14, 2018 · 1 revision
  • KOD SMS - wpisujemy tutaj kod sms który należy wpisywać jako treść SMSa.
  • API - podajemy tutaj ID naszego konta, znajdziemy je poniżej naszego imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.
  • SERVICE_ID - podajemy tutaj ID konta SMS Premium, znajdziemy go w zakładce Konta SMS -> wartość w kolumnie ID.
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.