Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

přidat do beginners-course.rst seznam od Lumíra #122

Open
honzajavorek opened this issue Jan 6, 2020 · 0 comments
Open

přidat do beginners-course.rst seznam od Lumíra #122

honzajavorek opened this issue Jan 6, 2020 · 0 comments

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

honzajavorek commented Jan 6, 2020

Seznam od @frenzymadness:

Před startem začátečnického kurzu (a vlastně před odesláním posledních informačních emailů je třeba):

  • Vytvořit plán kurzu na naucse.python.cz.
  • Vytvořit k tomu adekvátně plán domácích projektů a případně je upravit, pokud bude co.
  • Nechat si vytvořit další běh ve zpětnovazebníku.
  • Dát odkaz na materiály na pyladies.cz

S čímkoli z toho rád pomůžu (a možná jsem na něco zapomněl), ale nerad bych to všechno dělal pro dva kurzy sám.

Přidat s poznámkou, že je to vše volitelné, aby to někoho neodradilo. Zdroj zde

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant