The place where I, DandelionSprout, store my web filter lists. As simple as that, really.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Permalink
Failed to load latest commit information.
.github Upgraded the Redirector list to Proper version Sep 20, 2018
Adblock list templates Create Adblock list template -Beginner-.txt Aug 23, 2018
Dandelion Sprout-s Redirector Assistant List Added a usage note Sep 3, 2018
Images Added a few more images Aug 11, 2018
NorwegianExperimentalList alternate versions Update NorskeFiltreTPL-installering.html Sep 22, 2018
Sandbox Update Facebook phone test.json Sep 8, 2018
Wiki Update List of tools.md Sep 21, 2018
stayingonbrowser Ran PyFunceble and distilled some entries Aug 15, 2018
Anti-Elsagate List.txt Added entries for Rumble.com Sep 13, 2018
Anti-FіМ List.txt Added one entry for iOS App Store's website Sep 3, 2018
Anti-IMDB List.txt Added shortened version of Google entry Aug 4, 2018
BrowseWebsitesWithoutLoggingIn.txt I hate Pinterest. Again. Sep 21, 2018
CombinedListForNanoDefender Changed survey URL May 27, 2018
Dandelion Sprout's Website Stretcher.txt Added wider monitor support for Prisjakt Aug 29, 2018
IHateOverpromotedGames.txt Extra brushup Sep 3, 2018
LICENSE.md Undid the original moving of LICENSE.md Jun 17, 2018
List for Chrome Personal Blocklist Made the description paragraph less ignorable Jul 29, 2018
NorwegianExtensionsForUBO&Nano.txt Added 3 entries and fixed 2 existing ones Sep 20, 2018
NorwegianList.txt Moved 1 entry to the uBO extensions Sep 20, 2018
StopAutoplayOnYouTube.txt Preparing for mobile test Sep 9, 2018
Sámegiella-interneahttalisttu.txt Created a Sami list for a proud Sami people Apr 12, 2018
Username Hider for Compilation Creators.txt Added entry for Google reviews Sep 20, 2018
a.txt Update a.txt Sep 21, 2018

README.md

alt text
licence GitHub repo size in bytes alt text alt text

This is the place where I, Imre Kristoffer Eilertsen, host my web filter lists, for use in adblock tools and the likes. GitHub was by far the easiest way for laymen like me to store pure TXT files, which I thought was a necessity to share my filter lists across multiple units.

This is a hobby project of mine, in which I work just as much on these lists and this repo as I feel like. But don't be fooled by the appearance, as these are nevertheless some lists that I've placed considerable energy and effort into, for your enjoyment.

Official repo mirror: http://repo.or.cz/FilterMirrorRepo.git/tree/refs/heads/master (An HTTPS version is slated to arrive in October 2018.)

List of lists

Regional lists:

The list's name Filename in this repo Badges     Beskrivelse (Norsk bokmål) Description (English) Subscription links Documentation
alt text: Dandelion Sprouts norske filtre for ryddigere nettsider

alt text: Dandelion Sprout's Norwegian filters for tidier websites
NorwegianList.txt platform alt text alt text En norsk-fokusert blokkeringsliste. Hvis du har blitt dirigert hit av uBlock Origin eller Adblock Plus, er det denne listen du bruker. Denne listen er inkludert i uBlock Origin (≥v1.15.11), i Adblock Plus sitt sekundære listearkiv, og er under utrulling i noen AdGuard-versjoner. A Norwegian-focused adblock list. If you've been directed here by uBlock Origin or by Adblock Plus, then this is the list you're using. The list is natively available in uBlock Origin (≥v1.15.11), in Adblock Plus' secondary subscriptions list, and is being rolled out to some AdGuard versions. Direct link

Raw link
Agenda
alt text: Dandelion Sprouts norske filtre (Internet Explorer)
alt text: Dandelion Sprout's Norwegian Filters (Internet Explorer)
DandelionSproutsNorskeFiltre.tpl platform alt text alt text En versjon som kan brukes gjennom Internet Explorer sin Sporingsbeskyttelsesliste‑egenskap. A version that can be used through Internet Explorer's Tracking Protection List feature. Raw link

Installation procedure
alt text: Dandelion Sprouts norske filtre (Hosts-versjon)
alt text: Dandelion Sprout's Norwegian Filters (Hosts version)
AdawayHosts platform alt text alt text En tvilsomt utformet hosts-versjon, siktet inn mot folk som liker å bruke hosts-filer for å blokkere ting. A dubiously designed 'hosts' version, targeted to those people who like to use 'hosts' files to block things. Raw link Agenda
alt text: Dandelion Sprouts norske filtre (for Little Snitch på Mac)
alt text: Dandelion Sprout's Norwegian Filters (for Little Snitch on Mac)
LittleSnitchNorwegianList.lsrules platform alt text alt text En versjon beregnet på brukere av Mac-programmet Little Snitch. A version aimed at users of the Mac program Little Snitch. Raw link
alt text: Dandelion Sprout:s buhtes sámegiella interneahttalisttu
alt text: Dandelion Sprout's tidy Sami-languages internet list
Sámegiella-interneahttalisttu.txt platform alt text alt text En samisk-fokusert liste, laget for samer i alle fire landene de bor i. A Sami-focused list, made for the Sami people in all four countries they live in. Direct link

Raw link
alt text: Norske ekstrafiltre for uBlock Origin og Nano

alt text: Norwegian Extensions for uBlock Origin and Nano
NorwegianExtensionsForUBO&Nano.txt alt text alt text alt text Denne listen ble laget som følge av et godt råd, at diverse reklameblokkere nå tillater lister å bygge inn andre lister inni dem, for det formål å hindre uBlock Origin-fokuserende filtre fra å plage Adblock Plus-brukere som ikke ville kunnet bruke dem. Det er ikke anbefalt å abonnere på denne listen separat, ettersom den allerede teknisk sett er en del av Dandelion Sprouts Norske Filtre for dem som denne listen gjelder for. This was created, following a good piece of advice that various adblockers now allow lists to embed other lists into them, for the purpose of preventing uBlock Origin-formatted entries from bothering Adblock Plus users who wouldn't be able to use them. It is not recommended to sub to this list separately, since it already is a part of ExperimentalNorwegianList.txt per se for whom it is concerned. Raw link

Lists that are targeted for worldwise usage: alt text

The list's name Filename in this repo Badges     Description (English) Beskrivelse (Norsk bokmål) Subscription links Documentation
alt text: Staying on the Phone Browser

alt text: Forbli på mobilnettleseren
Staying on the Phone Browser alt text alt text alt text Created as a proof of concept, and for the benefit of people who really like their phone's web browsers and who are less keen on using various apps. Laget som et konsept, og til nytte for de som virkelig liker sine mobiltelefoners nettlesere og som er mindre giret på å bruke diverse apper. Direct link

Raw link
Agenda
alt text: Username Hider for Compilation Creators

alt text: Brukernavnsskjuler for samlingsskapere
Username Hider for Compilation Creators.txt platform alt text alt text This list is made for people who make compilations  of funny social media posts, but who are tired of having to remove all the names in Paint to avoid breaking privacy rules. Denne listen er laget for folk som lager samlinger av morsomme sosiale innlegg, men som er lei av å måtte stryke ut alle navnene i Paint for å ikke irritere moderatorer. Direct link

Raw link
alt text: I Hate Overpromoted Games

alt text: Jeg hater overfremhevede spill
IHateOverpromotedGames.txt platform alt text alt text Are you tired of seeing things like Candy Crush, Slenderman, Angry Birds and pre-order listings when you browse through app stores and major console stores? In that case you can use this list to catch a fresh breath. Er du lei av ting å se ting som Candy Crush, Slenderman, Angry Birds og forhåndsbestillinger når du blar gjennom app-butikker og konsoll-baserte butikker? Da kan du bruke denne listen til å trekke et friskt pust. Direct link

Raw link
alt text: Browsing websites without logging in

alt text: Nettlesing uten å logge inn
BrowseWebsitesWithoutLoggingIn.txt platform alt text alt text Are you tired of being nagged on by websites, that say "Log in to read more"? With this list, you'll be much less nagged on from now own. Er du lei av å bli mast på av nettsteder, som sier «Logg inn for å lese mer»? Med denne listen vil du bli mye mindre mast på fra nå av. Direct link

Raw link
alt text: Dandelion Sprout's Website Stretcher

alt text: Dandelion Sprouts nettsideutstrekker
Dandelion Sprout's Website Stretcher.txt platform alt text alt text Have you ever felt bothered by how many websites still think that everyone are using narrow monitors? Well, here's how to stretch them out like a piece of gum! Currently works with 9 sites, incl. MeWe, Pixiv, Vidlii, Prisjakt, PayPal, and Google Play. Har du noensinne blitt brydd av at mange nettsteder fortsatt tror at alle bruker smale skjermer. Vel, her er hvordan man strekker dem ut som et sukkertøy! Fungerer i skrivende stund med 9 nettsteder, deriblant Prisjakt, PayPal, Google Play, MeWe og Vidlii. Direct link

Raw link
alt text: Combined List for Nano Defender in uBlock Origin

alt text: Kombinert liste for Nano Defender i uBlock Origin
CombinedListForNanoDefender platform alt text alt text This was made as a proof-of-concept for a list that could reduce the setup steps for Nano Defender and uBlock Origin users from 5 to 2. Sadly I can't get it to auto-update from the source files, but it should still make things easier and tidier. Dette ble laget som en konseptliste som kunne ha redusert oppsettstrinnene for Nano Defender- og uBlock Origin-brukere fra 5 til 2. Dessverre kan jeg ikke få den til å bli auto-oppdatert utifra dens kildefiler, men den burde likevel gjøre ting enklere og ryddigere. Direct link

Raw link
alt text: Anti-FiM List

alt text: Anti-FiM-liste
Anti-FiM List.txt platform alt text alt text Do you feel that Friendship is Magic has overstayed its welcome? Here's a list that'll let you keep more of a distance to it. Føler du at Vennskap er ren magi har vært en greie litt i overkant lenge? Her er en liste som vil la deg få litt distanse bort fra det. Direct link

Raw link
alt text: Anti-IMDB List

alt text: Anti-IMDB-liste
Anti-IMDB List.txt platform alt text alt text Are you tired of being told by others what you should watch, specifically the hipsters that run around on IMDB? Here's a way to let you feel more peaceful with your truly own opinions. Er du lei av å bli fortalt av andre hva du skal se på, og da spesielt av hipsterene som flyr rundt på IMDB? Her er en måte å la deg kjenne deg fredfull med dine helt egne meninger. Direct link

Raw link
alt text: Stop AutoPlay on YouTube

alt text: Stopp automatisk avspilling på YouTube
StopAutoplayOnYouTube.txt platform alt text alt text Are you tired of having to turn off autoplay on YouTube every time you e.g. go to incognito mode? Are you worried of having to use specific extensions just for that purpose? Then this list is for you. Er du lei av å måtte skru av automatisk avspilling på YouTube hver gang du f.eks. bruker inkognitomodus? Er du bekymret for å bruke spesifikke utvidelser kun for det formålet? Da er denne listen noe for deg. Direct link

Raw link
(my own personal filters) a.txt Not meant for public consumption.    Ikke ment for offentlig bruk. Direct link
Raw link

Lists for other extensions:

The list's name Filename in this repo Badges     Description (English) Beskrivelse (Norsk bokmål) Subscription links Documentation
alt text: Dandelion Sprout's list for Personal Blocklist

alt text: Dandelion Sprouts liste for Personal Blocklist
List for Chrome Personal Blocklist alt text alt text alt text This list is designed for users of Personal Blocklist, and potentially also for similar search result filter tools as well. Its buffet nature merely suggests which URLs you can paste into the extension's import function. I would be very happy to be told about other search result filter tools for other engines/browsers,    so that I can learn about them, as well as bug reports. Denne listen er laget for brukere av Personal Blocklist, og potensielt også for andre lignende søkeresultatsfiltrerere. Dens buffet-stil bare foreslår hvilke URLer du kan lime inn i utvidelsens import-funksjonalitet. Jeg ville blitt glad for å høre om andre søkeresultatsfiltrerere for andre nettlesere, sånn at jeg kan lære om dem, såvel som bug-rapporter. Raw link
alt text: Dandelion Sprout's Redirector Assistant List

alt text: Dandelion Sprouts omdirigeringshjelpeliste
DandelionSproutRedirectorList.json platform
alt text alt text
This list helps with redirecting a few inoptimal links online, to optimal links. For more info, see its Readme file.  Denne listen hjelper til med å omdirigere enkelte uoptimale lenker på nettet, til optimale lenker. For mer info, se dens Lesmeg-fil. Raw link Instructions

I hereby request help from other people with:

• Discovering filters that I may have missed, especially on websites that I refuse to visit due to personal tastes (e.g. far-right "newssites", clothes-"selling" scam shops, conspiracist mouthpiece blogs, and so on).
• Telling me that you're using those lists, through taking a quick user survey on Google Forms, and/or by giving this repository a ꙨWatch and/or ★Star.
• Testing out lists that are marked as Beta, and double-checking the syntaxes of and testing the lists that are marked as Alpha.
• Testing box-removal filters on widescreen monitors, since I almost always test my filters on a 9:16 portrait monitor.
• Telling me if the national lists remove things that in fact shouldn't be removed (e.g. Non-sponsored articles, entire pages, etc.). Bonus points if you know which filter entry it was that caused the problem.
• Asking Adblock Plus to support generic domains in blocking rules, which they currently don't seem to feel bothered to do, judging by this forum thread.

I allow both Issues and Pull requests reports about any of the above, for the time being. Don't be shy to ask/tell me.

Jeg forsikrer dere også om at det såklart er fullt mulig å kontakte meg om adblock-listen på bokmål, nynorsk, dansk eller svensk, dersom dette er ønskelig for deg/dere.

alt text

The tools that I use:

Checker for redundant/duplicate filter entries, made by Famlam. It does however not account for uBO-syntax-specific entries. (Alternate link)
Recentmost tool I used to test IP server availability, made by Funilrys. (I previously used the Find dead, redirected and/or parked domains tool at https://arestwo.org/famlam/redundantRuleChecker.html to great effect, but it had a ludicrously long and hardcoded 120sec waiting time before it'd label domains as dead).
• To create direct addition links that can be linked to on GitHub, I don't use abp:subscribe in the URLs, but instead subscribe.adblockplus.org, which works the same way if the addition link has been correctly constructed.
• To make the GitHub websites a lot wider on the user-end, and thus make the tables above display in a better way: Dandelion Sprout's Website Stretcher, whose GitHub entries are based on GitHub Wide by cfoellmann

Ways one can use Sublime Text (made by Jon Skinner and Will Bond) to improve his/her filter lists:

• To sort filter entries in alphabetic order: F9 / Edit → Sort Lines
• To remove "www." from most entries: Ctrl+H / Find → Replace…
• To remove duplicates: Edit → Permute Lines → Unique
• To remove duplicates across files: Paste the content of the file that shall retain its filters on top, and paste the content of the file that shall delete its duplicates on bottom.
• During trial attempts to add MD5 hashes: The Hasher extension, made by Dino Angelov

Special thanks to:

gorhill, Collin Barrett, and the AdGuard team, for having included at least one of my lists into uBlock Origin, Filterlists, and AdGuard respectively.
lassekongo83 for being the best filter writer on planet Earth, for helping heaps of people (Me included) with writing specific filters, and for having made several lists that I often look through to learn more about how to write filters.
THEtomaso for waterproofing parts of the Norwegian list, and for several contributions to the same list.

If you've contributed to or helped me and you aren't on the above list, don't feel bad about it. I still give my regular thanks to you.