Skip to content

Aquest repositori conte la pagina web de partitures online per a gralla

Notifications You must be signed in to change notification settings

josepsanzcamp/gralla

Repository files navigation

gralla

Aquest repositori conte la pagina web de partitures online per a gralla

Novetats de la darrera versió

 • La primera versió feia servir l'entorn gràfic de SaltOS basat en JQuery-UI
 • La darrera versió fa servir el nou entorn gràfic de SaltOS basat en Bootstrap

Crèdits de les partitures

Crèdits de l'aplicació ...

 • Aquesta aplicació ha estat desenvolupada fent servir codi del projecte SaltOS
 • Per convertir els fitxers de format Encore a Lilypond, he fet servir el projecte Enc2ly
 • Per convertir els fitxers de format MIDI a WAVE, he fet servir el projecte Timidity++
 • Per convertir els fitxers de format WAVE a MP3, he fet servir el projecte Lame
 • Per convertir els fitxers de format PDF a MusicXML, he fet servir el projecte audiveris
 • Per convertir els fitxers de format MusicXML a Lilypond, he fet servir el projecte lilypond
 • Per convertir els fitxers de format Encore a MusicXML, he fet servir el projecte Enc2MusicXML
 • Per escoltar els fitxers de format MP3, he fet servir el projecte Audio Player
 • Per escoltar els fitxers de format Midi, he fet servir el projecte timidity
 • Per convertir els fitxers PDF a XML, he fet servir la versió de prova del programa PDFtoMusic Pro
 • Per convertir els fitxers MuseScore a PDF, MIDI i MusicXML, he fet servir el projecte MuseScore
 • Per millorar la llegibilitat del web he fet servir la font Atkinson Hyperlegible
 • La resta de llibreries que he fet servir, les podeu trobar als crèdits de SaltOS
 • Si teniu dubtes o suggeriments, podeu contactar amb mi a l'adreça josep.sanz@saltos.org