Skip to content

josepsanzcamp/gralla

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
lib
 
 
php
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gralla

Aquest repositori conte la pagina web de partitures online per a gralla

Novetats de la darrera versió

 • La primera versió es va publicar feia servir l'entorn gràfic de SaltOS basat en JQuery-UI
 • Aquesta darrera versió ja fa servir el nou entorn gràfic de SaltOS basat en Bootstrap

Crèdits de les partitures

 • Les 250 partitures inicials, han estat descarregades del web gralla.skamot.com en format Encore
 • Estic afegint les partitures del Repertori per a gralles de l'Ivó Jordà Álvarez en format MusicXML
 • Estic afegint les partitures que m'està fent arribar el Xavier Viñas en format MuseScore
 • Estic afegint les partitures que m'està fent arribar el Cesc Alexandri en format MusicXML
 • Estic afegint les partitures que han publicat a l'Ajuntament de Castellbisbal en format PDF
 • Estic afegint les partitures que han publicat a Dolçainacontraltotarotare en format PDF i video-partitura

Crèdits de l'aplicació ...

 • Aquesta aplicació ha estat desenvolupada fent servir codi del projecte SaltOS
 • Per convertir els fitxers de format Encore a Lilypond, he fet servir el projecte Enc2ly
 • Per convertir els fitxers de format MIDI a WAVE, he fet servir el projecte Timidity++
 • Per convertir els fitxers de format WAVE a MP3, he fet servir el projecte Lame
 • Per convertir els fitxers de format PDF a MusicXML, he fet servir el projecte audiveris
 • Per convertir els fitxers de format MusicXML a Lilypond, he fet servir el projecte lilypond
 • Per convertir els fitxers de format Encore a MusicXML, he fet servir el projecte Enc2MusicXML
 • Per escoltar els fitxers de format MP3, he fet servir el projecte Audio Player
 • Per escoltar els fitxers de format Midi, he fet servir el projecte timidity
 • Per convertir els fitxers PDF a XML, he fet servir la versió de prova del programa PDFtoMusic Pro
 • La resta de llibreries que he fet servir, les podeu trobar als crèdits de SaltOS
 • Si teniu dubtes o suggeriments, podeu contactar amb mi a l'adreça josep.sanz@saltos.org

About

Aquest repositori conte la pagina web de partitures online per a gralla

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages