New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Vyřešit zadání úkolů #277

Open
encukou opened this Issue Nov 14, 2017 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@encukou
Member

encukou commented Nov 14, 2017

Úkoly jsou aktuálně pro PyLadies na pyladies.cz („domácí projekty“) a pro MI-PYT v repozitáři předmětu.
Pro PyLadies aktuální formát (PDF z LaTeXu) přestává stačit, protože kurzy jsou v různých městech jiné a úkoly musí na jednotlivé lekce kurzu navazovat.

Je potřeba domácí úkoly rozmělnit na jednotlivá zadání, umožnit jednotlivým kurzům si je poslepovat jak bude potřeba, a odkazovat na ně z jednotlivých lekcí.

Taky je potřeba opodmínkovat poznámky jako „přidej to do Gitu“ a „napiš na to testy“, aby se to dalo zrušit když daná lekce v kurzu není nebo je později.

@messa píše tool na odevzdávání úkolů pro PyLadies. Bylo by fajn ten tool nějak zakomponovat, poučit se ze zkušeností, nebo aspoň sdílet datový formát.

Úkoly převedené na HTML jsou v tomhle PR: #153

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment