Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Knihovnička by mohla nabízet knihy od vydavatelství #52

Open
honzajavorek opened this issue Feb 5, 2017 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@honzajavorek
Copy link
Member

commented Feb 5, 2017

Co si tak pamatuju, http://rubyslava.sk/ provozovala knihovničku i s tím, že @jsuchal oslovoval známá vydavatelství IT knih (třeba O`Reilly), aby podpořili jeho meetup a poslali nějaké výtisky jen tak. Oni poslali, potom se to udalo v soutěži, bylo k půjčení, kdo napsal online recenzi v EN na tu knihu, tak si ji mohl nechat (požadavek od vydavatelství), nebo něco takového. Na jejich knihovničce vidím i slevy pro nákup: https://github.com/rubyslava/bookshelf#chcem-z%C4%BEavu

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.