Skip to content
Project Classifying ECG Data — 3Ba UAntwerpen
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
data/MLII
images
.gitignore
Projectvoorstel.pdf
README.md
README.pdf
ecg.md
ecg.pdf
feature_engineering.py
main.py
metrics.pdf
output.py
paper.pdf
parameter_tuning.py
requirements.txt
utils.py

README.md

Classificatie of ECGs

Stan Schepers | Juni 2019

Install

virtualenv --python=python3 env
source env/bin/activate
pip install -r requirements.py
python main.py # voor model te trainen en performance.
python feature_engineering.py # voor features te generen uit de raw data.
python parameter_tuning.py # voor de parameters te tunen zodat de performance vergroot.

Bestanden

Een oplijsting van alle bestanden voor dit project.

Bestandsnaam Beschrijving
paper.pdf De paper voor het project.
main.py Dit bestand bevat de code om het model traint en de roc curve gemaakt.
feature_engineering.py Dit bestand bevat de code die een csv-bestand aanmaakt met de berekende features van de raw data.
parameter_tuning.py Dit bestand bevat de code om de parameters te optimaliserne.
ecg.pdf Het verslag over ECG's.
Projectvoorstel.pdf Het projectvoorstel.
metrics.pdf Het verslag over de metrieken om de performance van het model te beoordelen.
output.py Dit bestand bevat code om het genereren van een JSON bestand die de performance van een model bespreekt. (in progress)
requirements.txt Lijst van alle Python Libaries gebruikt in dit project
webapp + api.py Een webapplicatie de de JSON bestanden uit output.py gaat weergeven en hierrond grafieken genereert. (in progress)
output.py Klasse gebruikt om de metrieken en de attributen te schrijven naar een JSON bestand.
zelfreflectie.pdf De zelfreflectie bestand.
ecg.csv Een csv-bestand met alle features van de data.
You can’t perform that action at this time.