Skip to content
Bộ gõ tiếng Việt cho Linux
Branch: master
Clone or download
Latest commit 630d50f Apr 19, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/ISSUE_TEMPLATE
archlinux
data
debian Release 0.4.5 Apr 13, 2019
src update emoji Apr 19, 2019
tests Fix fake backspace mechanism Apr 5, 2019
.gitignore Fix fake backspace mechanism Apr 5, 2019
.travis.yml Update .travis.yml Dec 18, 2018
LICENSE
Makefile
README.md Update README.md Apr 7, 2019
bamboo.xml Release 0.4.5 Apr 13, 2019
deploy.bash Update deploy.bash Dec 18, 2018
ibus-bamboo.dsc
ibus-bamboo.spec Release 0.4.5 Apr 13, 2019
viet-on.png Release 0.4.3 Apr 10, 2019

README.md

IBus Bamboo - Bộ gõ tiếng Việt cho Linux

GitHub release License: GPL v3 contributions welcome

Sơ lược tính năng

 • Hỗ trợ tất cả các bảng mã phổ biến:
  • Unicode, TCVN (ABC)
  • VIQR, VNI, VPS, VISCII, BK HCM1, BK HCM2,…
  • Unicode UTF-8, Unicode NCR - for Web editors.
 • Nhiều kiểu gõ:
  • Telex, Telex 2, Telex 3, Telex + VNI + VIQR
  • VNI, VIQR, Microsoft layout
 • Nhiều chế độ gõ:
  • Kiểm tra chính tả (sử dụng từ điển/luật ghép vần)
  • Dấu thanh chuẩn và dấu thanh kiểu mới
  • Bỏ dấu tự do, Gõ tắt (macro),...
 • Sử dụng phím tắt <Shift>+~ để loại trừ ứng dụng không dùng bộ gõ, chuyển qua lại giữa các chế độ gõ:
  • Pre-edit (default)
  • Surrounding text, IBus Forward key event, XTestFakeKeyEvent ibus-bamboo

Cài đặt (Ubuntu và Arch Linux)

Với Ubuntu

sudo add-apt-repository ppa:bamboo-engine/ibus-bamboo
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-bamboo -y
ibus restart

Với Arch Linux, cách cài đặt giống như trên AUR. Đầu tiên các bạn tải file PKGBUILD tương ứng về máy. Có 2 phiên bản để cài đặt, bản git là bản dùng mã nguồn mới nhất từ master, bản còn lại là release:

mkdir ibus-bamboo
cd ibus-bamboo

# nếu muốn cài bản git 
wget https://raw.githubusercontent.com/BambooEngine/ibus-bamboo/master/archlinux/PKGBUILD-git -O PKGBUILD
# nếu muốn cài bản release 
wget https://raw.githubusercontent.com/BambooEngine/ibus-bamboo/master/archlinux/PKGBUILD-release -O PKGBUILD

Cuối cùng build gói và cài đặt

makepkg -si

Hướng dẫn cài đặt từ mã nguồn: wiki

Giấy phép

ibus-bamboo là bộ gõ được fork từ dự án ibus-teni, sử dụng Bamboo Engine để xử lý tiếng Việt thay cho Teni Engine.

ibus-bamboo là phần mềm tự do nguồn mở. Toàn bộ mã nguồn của ibus-bamboo được phát hành dưới các quy định ghi trong Giấy phép Công cộng GNU (GNU General Public License v3.0).

You can’t perform that action at this time.