Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Demonstration of using elibri_api_client in jruby and connecting to a real java class (in polish)
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
src/main/java/pl/com/elibri
.gitignore
README.md
api_client
api_client.rb
pom.xml

README.md

elibri_api_client_java_bridge

Jest to demonstacja, w jaki sposób można użyć biblioteki elibri_api_client w środowisku javy. W tym celu proponujemy użycie jruby, który jest implementacją języka ruby na maszynie wirtualnej javy (JVM). Za komunikację i parsowanie wiadomości jest odpowiedzialny skrypt api_client.rb, który przekazuje dane do klasy ProductBridge (src/main/java/pl/com/elibri/ProductBridge.java)

Żeby wypróbować skrypt należy:

 1. Zainstalować jruby.
 2. Zainstalować bibliotekę elibri_api_client:

  jgem install elibri_api_client.

  Zostaną też zainstalowane wszystkie biblioteki zależne

 3. Wyeksportować dane dostępowe do api elibri do zmiennych środowiskowych:

  export ELIBRI_API_LOGIN=xxx

  export ELIBRI_API_PASSWORD=xxx

 4. W razie potrzeby proszę zainstalować maven

 5. Wykonać ./api_client - zostaje skompilowana klasa ProductBridge, oraz uruchomiony skrypt api_client.rb z odpowiednimi parametrami.

Koncepcja

Klasa ProductBridge służy jako most pomiędzy jruby a systemem napisanym w javie. Cechuje ją prosty interface, za pomocą którego kompletujemy metadane produktu, i już od struktury projektu zależy, w jaki sposób dane zostaną wykorzystane.

Something went wrong with that request. Please try again.