Skip to content

Work Plan

ivka15 edited this page Nov 25, 2015 · 7 revisions
 • draft submission = 30th April, 2016
 • review received = 8-10 May 2016
 • submission = 16th May, 2016

Robert -Photorealistic Rendering

Milestones ...

 • 30.10.2014 - vytvorenie web stránky
 • 6.11.2014 - potvrdenie zadania bak. práce
 • 27.11.2014 - Zozbieranie zdrojov
 • 20.12.2014 - Preštudovanie problematiky (so zdrojov)
 • 20.1.2015 - napísať uvod do bakalarskej práce (10 strán čistého textu o zdrojoch, o tom čo sú moje ciele , z čoho vychádzam, aké metody budem používať, vytvoriť štruktúru dokumentu, nadpisy - obsahová ani formálna stránka by sa už nemala neskor veľmi meniť ..... ) - tento bod je tu hlavne koli predmetu Uvod do bakalarskej prace na ukončenie ktorého je toto podmienkou.
 • 28.2.2015 - kodenie Shadows, shadowsmap
 • 31.3.2015 - kodenie ambient occlusion (ssao)
 • 30.4.2015 - kodenie irradiance volumes
 • xx.x.xxxx - kodenie subsurface scaterring
 • 20.5.2015 - dopísanie práce

--- termíny v ktorých budem pisať kod sa možu posúvať podľa problémov ktoré budú vznikať. Takisto plánovanie práce ešte prisposobím predmetom Baklarska práca a seminar o bakalarskej praci

Adam - Graph Exploration

Plán práce

 • 30.10.2014 - web stránka pre bak. prácu odoslaná vyučujcemu
 • 6.11.2014 - schválenie zadania bak. práce
 • 27.11.2014 - zbieranie zdrojov
 • 31.12.2014 - prehľad zdrojov
 • 6.1.2015 - vytvorenie východiskovej kapitoly (10+ strán), odoslanie na skontrolovanie
 • 12.1.2015 - odoslanie a konzultácia východiskovej kapitoly s vyučujúcim Úvodu do bak. práce
 • 31.1.2015 - vytvorenie prvého prototypu - zobrazenie grafu súvisiaceho s modelom
 • 15.2.2015 - preskúmanie možností interakcie medzi grafom a modelom
 • 28.2.2015 - zakomponovanie základnej interakcie do grafu - po kliku na uzol v grafe sa zobrazí vybratá časť v modeli a naopak
 • 16.3.2015 - písanie ďalšej kapitoly bak. práce
 • 31.3.2015 - implementácia zhlukovania a expandovania uzlov grafu
 • 16.4.2015 - implementácia ďalšej interakcia grafu s modelom - expandovanie grafu podľa vybranej časti v modeli, preskupovanie grafu
 • 30.4.2015 - písanie ďalších kapitol bak. práce, oprava chýb v grafe
 • 15.5.2015 - skontrolovanie, dopísanie bak. práce

Anikó - Interaktívna vizualizácia procedurálnych 3D modelov

Plán práce

 • 6.11.2014 - schválenie zadania
 • 27.11.2014 - zbieranie zdrojov
 • 31.12.2014 - preštudovanie zdrojov
 • 20.1.2015 - napísať 5 strán do bak. práce a odoslať na skontrolovanie
 • 29.1.2015 - odoslanie kapitoly pre vyučujúcich
 • 28.2.2015 - programovanie zvýraznenia pomocou farebnosti
 • 4.3.2015 - Dú4 na bakalársky seminár, opravenie chýb v prvých piatich stranách
 • 18.3.2015 - programovanie lokalizácie súrodencov, najbližší predok a pod.
 • 26.3.2015 - písanie ďalšej kapitoly bak. práce
 • 10.4.2015 - Depth-Of-Field
 • 30.4.2015 - Deformacia Perspektivy v image-space
 • 5.5.2015 - písanie ďalších kapitol bak. práce
 • 15.5.2015 - skontrolovanie, dopísanie bak. práce
 • 31.5.2015 - termín odovzdania bc práce

Andrej - Nefotorealistické real-time rendering techniky pre procedurálne modely

Plán práce

 • 6.11.2014 - schválenie zadania
 • 22.11.2014 - oboznámenie sa s problematikou
 • 26.11.2014 - vytvorenie prezentácie ohľadom bakalárskej témy
 • 29.11.2014 - zbieranie zdrojov
 • 31.12.2014 - preštudovanie zdrojov
 • 20.1.2015 - napísať 5 strán do bak. práce a odoslať na skontrolovanie
 • 29.1.2015 - odoslanie kapitoly pre vyučujúcich
 • 28.2.2015 - programovanie základných renderovacích techník
 • 16.3.2015 - písanie ďalšej kapitoly bak. práce
 • 28.3.2015 - programovanie pokročilých renderovacích techník
 • 30.4.2015 - písanie ďalších kapitol bak. práce
 • 15.5.2015 - skontrolovanie, finálne úpravy bak. práce
You can’t perform that action at this time.