New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Git na Windows 10 nevypisuje správně znaky s diakritikou. #228

Open
encukou opened this Issue Oct 17, 2017 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@encukou
Member

encukou commented Oct 17, 2017

Jde to nastavit pomocí set LC_ALL=C.UTF-8, ale to je potřeba napsat v každém terminálu znova. Jde to líp? (Nemám Windows, nemůžu testovat.)

Slyšel jsem něco o příkazu setx, který nastavuje proměnné pro celý systém. Je to tak? Nerozbije LC_ALL něco jiného?
Jestli setx nefunguje, jak se to správně nastavuje?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment