Skip to content

cartomap/nl

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

Cartografisch kaarten voor NL

Deze git repository bevat kaarten van PDOK, afkomstig van het CBS. De kaarten zijn gesimplificeerd met mapshaper om compacter te zijn en zijn daarom vooral geschikt voor cartografische toepassingen van NL op landsniveau. Ze zijn minder geschikt voor applicaties die inzoomen, omdat ze minder nauwkeurig zijn.

Projecties:

Er worden twee projecties aangeboden, die voor de meeste toepassingen voldoen:

  • de map rd bevat rijkdriehoekstelsprojecties, dat is de standaard kaartprojectie voor NL.
  • de map wgs84 bevat de standaardprojectie voor Webcartografie zoals Google Maps, Bing maps, Leaflet, Open street map en andere.

Formaten

De kaarten zijn beschikbaar in twee formaten:

  • geojson een standaard voor het opslaan van geo data in JSON formaat
  • topojson een compacter variant, die veel ondersteund wordt (maar niet zoveel als geojson).

Gebruik

De kaarten kunnen gedownload worden, maar kunnen ook direct gebruikt worden op webpaginaś. Gebruik hiervoor een url die op de volgend wijze is opgebouwd:

https://cartomap.github.io/nl/<projectie>/<regio>_<jaar>.<formaat>

Bijvoorbeeld de gemeente kaart van 2016 met rijksdriehoekstel projectie in topojson formaat is:

https://cartomap.github.io/nl/rd/gemeente_2016.topojson

Kijk voor een overzichtvan de kaarten op https://cartomap.github.io/nl of https://github.com/cartomap/nl/tree/gh-pages/wgs84

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages