Skip to content
Browse files

xhtml-compliance should be ok

  • Loading branch information...
1 parent a12eab3 commit af854162ebd45f58c19036e37df5c4aee198c697 koenr committed Oct 16, 2004
View
7 lang/nl/help/workshop/addingacomment.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><b>Commentaar toevoegen</b></p>
+<p align=""center""><b>Commentaar toevoegen</b></p>
<p>Er kan commentaar bij een beoordeling gevoegd worden:</p>
@@ -15,7 +15,4 @@
of de beoordeler te overtuigen zijn beoordeling te herzien. Deze bespreking zou op een redelijke manier moeten gevoerd worden. </p>
<p>Als het werk dan wordt geherwaardeerd worden de oude commentaren verworpen. Bij de nieuwe beoordeling worden ze
-niet meer getoond.</p>
-
-
-</P>
+niet meer getoond.</p>
View
4 lang/nl/help/workshop/agreeassessments.html
@@ -4,7 +4,7 @@
<ol>
<li>Tijdens de leerlingbijdrage en evaluatiefase zien de leerlingen de beoordelingen zien die door
medeleerlingen worden gegeven. Er is dan geen feedback mogelijk van de
-beoordeelde leerlingen naar de leerlingen die de beoordeling geven. Alleen de leerlingen die een werkstuk beoordelen, kunnen daarbij commentaar geven
+beoordeelde leerlingen naar de leerlingen die de beoordeling geven. Alleen de leerlingen die een werkstuk beoordelen, kunnen daarbij commentaar geven</li>
<li>In de leerlingbijdrage en evaluatiefase zien de leerlingen de beoordelingen die door andere studenten worden
gegeven en zij kunnen op deze beoordelingen commentaar geven. Zij kunnen met de beoordeling van
@@ -13,7 +13,7 @@
voor de peer-evaluatie van de taak. Als zij echter niet met een beoordeling akkoord gaan, dan kan de beoordeler zijn beoordeling herzien. De herzien/niet akkoord-discussie kan verdergaan tot er
een akkoord wordt bereikt of tot de deadline wordt bereikt. Een beoordeling die nog in "geschil" is wanneer de
deadline wordt bereikt, wordt niet gebruikt in de definitieve berekeningen.<br />
-Met deze instelling is dus feedback in twee richtingen mogelijk.
+Met deze instelling is dus feedback in twee richtingen mogelijk.</li>
</ol>
<p>Als de tweede werkwijze wordt gekozen, is er de optie om het tonen van cijfers uit te schakelen.
Als deze verbergoptie wordt toegepast, worden alleen de commentaren in de beoordeling
View
4 lang/nl/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
@@ -28,7 +28,7 @@
tussen de cijfers van de leerling en die van zijn klasgenoten. Als de leerling hoge cijfers geeft voor goede
werkstukken en lage cijfers voor slechte werkstukken, dan zal de betrouwbaarheid hoog zijn. Als vermoed wordt dat
de leerlingen slechte beoordelers zijn, dan kan het meerekenen van de cijfers van de leraar de cijfers voor
-betrouwbaarheid meer betekenis geven.<li>
+betrouwbaarheid meer betekenis geven.</li>
<li>Beoordelingsgewicht van het beoordelen van de evaluaties.
Hierin zitten zowel het cijfer van de beoordeling van de leerling voor het voorbeeldwerk dat
@@ -37,7 +37,7 @@
belangrijker dan de vertekenings- en de betrouwbaarheidscomponent en kan die dus beter een groter gewicht krijgen.</li>
</ol>
-
+</p>
<p>Deze vijf componenten kunnen gewogen worden zoals nodig geacht voor de opdracht.
Het cijfer van de leraar kan bijvoorbeeld een hoog gewicht krijgen als het beoordelen
door klasgenoten een minder belangrijk deel van de beoordeling als geheel beschouwd
View
2 lang/nl/help/workshop/index.html
@@ -6,7 +6,7 @@
<li><a href="help.php?module=workshop&file=numberofassessors.html" >Aantal evaluerende klasgenoten</a></li>
<li><a href="help.php?module=workshop&file=analysisofassessments.html" >Analyse van beoordelingen</a></li>
<li><a href="help.php?module=workshop&file=anonymous.html" >Anoniem Beoordelen</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=managing.html" >Beheer van een workshop</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=managing2.html" >Beheer van een workshop</a></li>
<li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingstrategy.html" >Beoordelingsstrategie</a></li>
<li><a href="help.php?module=workshop&file=assessmentofexamples.html" >Beoordeling van de Voorbeelden van de Leraar</a></li>
<li><a href="help.php?module=workshop&file=calculatingfinalgrade.html" >Berekening van de Eindtotalen</a></li>
View
12 lang/nl/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
@@ -1,11 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen</B></P>
+<p align="center"><b>Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen</b></p>
-<P>Dit aantal bepaald of studenten gevraagd worden om het werk van hun medeleerlingen te beoordelen.
-Als het aantal niet nul is, dan wordt de student gevraagd om dat aantal werkjes van zijn medeleerlingen
+<p>Dit aantal bepaalt of leerlingen gevraagd worden om het werk van hun medeleerlingen te beoordelen.
+Als het aantal niet nul is, dan wordt elke leerling gevraagd om dat aantal werkjes van zijn medeleerlingen
te evalueren.
Na de beoordeling kan de eigenaar van het werkje de opmerkingen en eventueel de cijfers zien die z'n medeleerling
gegeven heeft. (Het beoordelingsproces han herhalend zijn afhankelijk van de instelling
-van "Beoordelingen moeten bevestigd worden") De leraar kan, als hij dat wil, deze beoordelingen evalueren en die
-cijfers kunnen gebruik worden in de berekening van de totalen.
-De leerling krjgt de opmerkingen en het cijfer van de leraar te zien voor elk van zijn beoordelingen.
-</P>
+van "Beoordelingen moeten bevestigd worden")
+</p>
View
11 lang/nl/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
@@ -1,10 +1,7 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar</B></P>
+<p align="center"><b>Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar</b></p>
-<P>Dit aantal bepaalt of leerlingen gevraagd wordt om een voorbeeld werkstuk te beoordelen
+<p>Dit aantal bepaalt of leerlingen gevraagd wordt om een voorbeeld werkstuk te beoordelen
voor ze hun eigen werk insturen. Als het aantal niet nul is, dan moeten de leerlingen
dat aantal werken beoordelen. Zij kunnen hun eigen werk niet insturen voor deze beoordelingen
-gemaakt zijn. De leraar kan, als hij dat wil, cijfers geven voor deze beoordelingen en deze
-cijfers gebruiken voor het eindtotaal. De opmerkingen van de leraar over deze beoordelingen
-zijn zichtbaar voor de leerlingen, maar de cijfers van de leraar worden verborgen tot de
-deadline voor inzendingen verlopen is.
-</P>
+gemaakt zijn.
+</p>
View
12 lang/nl/help/workshop/nelements.html
@@ -1,13 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Aantal evaluatieonderdelen</B></P>
+<p align="center"><b>Aantal evaluatieonderdelen (commentaren, criteria, rubrieken,...)</b></p>
-<P>Het aantal dat hier ingegeven wordt bepaalt hoeveel items gebruikt zullen worden in de beoordelingen.
-
-Het aantal dat hier ingegeven wordt, bepaalt hoeveel items gebruikt zullen worden in de beoordelingen. Afhankelijk
+<p>Het aantal dat hier ingegeven wordt bepaalt hoeveel items gebruikt zullen worden in de beoordelingen. Afhankelijk
van de beoordelingsstrategie geeft dit getal het aantal opmerkingen, beoordelingselementen, verbanden of criteria
die gebruikt zullen worden in de evaluaties. Gewoonlijk bevat een opdracht ergens tussen de 5 en de 15 beoordelingsitems,
-het werkelijke aantal hangt af van de grootte en de complexiteit van de opdracht.
+het werkelijke aantal hangt af van de grootte en de complexiteit van de opdracht.</p>
-<P>Alle beoordelingen hebben Algemene Opmerkingen-veld.
+<p>Alle beoordelingen hebben Algemene Opmerkingenveld.
In een "Niet beoordeeld"-opdracht geeft het aantal hier het aantal bijkomende vakjes voor opmerkingen.
Het kan op nul gezet worden met als gevolg dat er in de evaluatie slechts één zone voor algemene opmerkingen is.
-</P>
+</p>
View
14 lang/nl/help/workshop/numberofassessors.html
@@ -1,22 +1,22 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Aantal evaluerende klasgenoten</B></P>
+<p align="center"><b>Aantal evaluerende klasgenoten</b></p>
-<P>Een opdracht met evaluatie door klasgenoten zal normaal gezien ongeveer 3 tot 8 evaluerende
+<p>Een opdracht met evaluatie door klasgenoten zal normaal gezien ongeveer 3 tot 8 evaluerende
klasgenoten hebben. Dit wil zeggen dat elke leerling in de fase "Leerling Bijdragen
en evaluaties" gevraagd zal worden om dit aantal werkstukken van zijn klasgenoten te beoordelen.
Hoe groter de opdracht qua inhoud, hoe kleiner dit getal zou moeten zijn. Ander wordt de
evaluatielast bij de leerlingen te zwaar. Nochthans zou elke leerling voldoende voorbeelden moeten
zien om inzicht te krijgen in wat een goed werk goed maakt en wat een slecht werk slecht maakt.
Om de beoordelingprestatie van een leerling te evalueren geldt: hoe meer beoordelingen hij gedaan heeft, hoe beter.
Dit kan niet geldig gebeuren als elke leerling maar drie of vier beoordelingen gedaan heeft.
-
-<P>Zodra er genoeg werkjes ingezonden zijn (10 of meer), zal het systeem elke leerling minstens één "goed" en
+</p>
+<p>Zodra er genoeg werkjes ingezonden zijn (10 of meer), zal het systeem elke leerling minstens één "goed" en
minstens één "slecht" werkstuk toewijzen. Dit kan slechts gebeuren als de leraar de werkstukjes beoordeeld
heeft VOOR de de toewijzing van het beoordelen door klasgenoten gebeurt.
De leraar moet niet alle werkjes beoordelen, enkelen zijn genoeg. Bovendien hoeven de beoordelingen van de
leraar niet definitief te zijn, een begin er van is goed genoeg. Merk op dat wanneer de optie om de beoordeling
van de leraar te tonen aan staat, dan zullen de leerlingen die cijfers zien aan het eind van de "Leerling Bijdragen
en evaluaties"-fase.
-
-<P>Het aantal evaluerende klasgenoten kan nul zijn. In dat geval kan de opdracht ofwel een zelf-evaluatieopdracht zijn
+</p>
+<p>Het aantal evaluerende klasgenoten kan nul zijn. In dat geval kan de opdracht ofwel een zelf-evaluatieopdracht zijn
als die optie ingeschakeld is, of een gewone, door de leraar beoordeelde opdracht
-</P>
+</p>
View
6 lang/nl/help/workshop/overallocation.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Niveau van toewijzing</B></P>
+<p align="center"><b>Niveau van toewijzing</b></p>
<p>Dit niveau bepaalt of de toewijzing van de beoordelingen wordt gebalanceerd of niet.
De term &quot;gebalanceerd&quot; gaat hier over het aantal keer dat een werk van een leerling
@@ -9,8 +9,8 @@
niet gebalanceerd. Op gelijkaardige manier wordt de toewijzing nog minder gebalanceerd als het niveau op
twee gezet wordt.</p>
-<p>Ideaal zou zijn als alle beoordelingen door klasgenoten gebalanceerd gebeurden. Nochthans, het nadeel is dat
-sommige leerlingen niet aan de nodige werkstukken geraken om te beoordelen alvorens de laatste leeling zijn
+<p>Ideaal zou zijn als alle peerevaluaties gebalanceerd gebeurden. Nochthans, het nadeel is dat
+sommige leerlingen niet aan de nodige werkstukken geraken om te beoordelen alvorens de laatste leerling zijn
werk ingezonden heeft. Wanneer het niveau van toewijzing op één gezet is, dan kunnen de meeste leerlingen al
hun beoordelingen doen en moeten zij <b>niet</b> wachten op late inzendigen. Dit wachten zal nog verminderen
als het niveau op twee gezet wordt.</p>
View
5 lang/nl/help/workshop/regrading.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><b>Geef opnieuw cijfers voor de leerlingbeoordelingen</b></p>
+<p align=""center""><b>Geef opnieuw cijfers voor de leerlingbeoordelingen</b></p>
<p>Deze link herberekent de &quot;beoordelingscijfers&quot; van alle leerlingbeoordelingen met een overeenkomstige beoordeling door de leraar. Normaal gezien is het <b>niet</b> nodig deze herberekening te doen. Leerlingenbeoordelingen krijgen automatisch een cijfer nadat de leraar het werkstuk van de leerling heeft beoordeeld.</p>
@@ -7,5 +7,6 @@
<p>Als er een verandering aan de cijfers van de leerlingbeoordeling nodig is, dan zijn de te volgen stappen:
<ol>
<li>Wijzig de workshop met een nieuwe waarde voor de "vergelijking van beoordelingen"-instelling</li>
- <li>Ga naar de beheerpagina van de oefening en klik op de "Geef opnieuw cijfers voor de leerlingenbeoordelingen"-link</ol>
+ <li>Ga naar de beheerpagina van de oefening en klik op de "Geef opnieuw cijfers voor de leerlingenbeoordelingen"-link</li>
+</ol>
De nieuwe cijfers zullen getoond worden. Dit proces kan zonder problemen verschillende keren herhaald worden.</p>
View
2 lang/nl/help/workshop/resubmit.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><b><B>Sta herinzendingen toe</b></p>
+<p align=""center""><b><b>Sta herinzendingen toe</b></p>
<p>Als standaardinstellling kunnen leerlingen hun taken niet herinzenden, zij mogen slechts één taak insturen.</p>
View
2 lang/nl/help/workshop/selfassessment.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><b>Zelfevaluatie</b></p>
+<p align=""center""><b>Zelfevaluatie</b></p>
<p>Een workshop kan optioneel ook de leerling's eigen werk in de set van taken opnemen die hem gevraagd wordt te
beoordelen. Dit houdt in dat wanneer het aantal beoordelers op 5 wordt gezet, elke leerling 6 taken zal moeten beoordelen. Eén ervan is zijn eigen werk.</p>
View
2 lang/nl/help/workshop/showinggrades.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><b>Verberg de cijfers tot na de bevestiging</b></p>
+<p align=""center""><b>Verberg de cijfers tot na de bevestiging</b></p>
<p>Deze optie kan gebruikt worden in een workshop waar er een akkoord moet zijn tussen de leerlingen
over elke beoordeling. Met de standaardinstelling worden de cijfers en de opmerkingen getoond aan de leerling
View
2 lang/nl/help/workshop/specimen.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><b>Exemplaar van het evaluatieformulier</b></p>
+<p align=""center""><b>Exemplaar van het evaluatieformulier</b></p>
<p>Deze pagina toont de detail van het huidige formulier dat gebruikt wordt om jouw bijdrage te beoordelen.
De leraar zal dit gebruiken om je werk te evalueren. Wanneer je medeleerling ook je werk kunnen evalueren
View
19 lang/nl/help/workshop/submissionofexamples.html
@@ -1,19 +1,16 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Inzenden van voorbeeldtaken door de leraar</B></P>
+<p align=""center""><b>Inzenden van voorbeeldtaken door de leraar</b></p>
-<P>Als van de leerlingen verwacht wordt om enkele voorbeeldtaken te beoordelen voor zij hun eigen
+<p>Als van de leerlingen verwacht wordt om enkele voorbeeldtaken te beoordelen voor zij hun eigen
werk insturen, dan gebruikt de leraar deze link om die taak in te zenden.
De leraar kan een aantal werkstukjes inzenden. Als het aantal groter is dan het aantal voorbeeldbeoordelingen
dat de leerlingen moeten maken, dan worden de werkjes willekeurig maar evenwichtig toegekend.
Het systeem probeert er voor te zorgen dat elk werkstuk even dikwijls aan de leerlingen wordt toegekend.
De toewijzing is willekeurig in die zin dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de eerste student werkstukjes 1, 2 en 3
-toegewezen krijgt om te beoordelen.</P>
+toegewezen krijgt om te beoordelen.</p>
-<P>Als de leraar een kleiner aantal voorbeelden inzendt dan opgegeven in de corresponderende parameter van de
-opdracht, dan krijgen de leerlingen alleen die voorbeelden om te beoordelen.</P>
+<p>Als de leraar een kleiner aantal voorbeelden inzendt dan opgegeven in de corresponderende parameter van de
+opdracht, dan krijgen de leerlingen alleen die voorbeelden om te beoordelen.</p>
-<P>Als de leraar de voorbeelden ingezonden heeft, dan is het nuttig om die voorbeelden zelf te beoordelen, zelfs maar
-gedeeltelijk. Deze beoordelingen worden op geen enkel moment getoond aan de leerlingen gedurende de opdracht. Zij worden
-wel getoond aan de leraar waneer die kijkt naar de beoordelingen van de leerlingen van de voorbeelden. Als de leraar
-de beoordelingen van de leerlingen bekijkt, dan staat zijn eigen beoordeling bovenaan en de beoordeling van de leerling
-daar onder. De "extra" beoordeling dient als referentiebron en al geheugensteuntje voor de kernpunten in het voorbeeld.
-</P>
+<p>Als de leraar de voorbeelden ingezonden heeft, dan is het nuttig om die voorbeelden zelf te beoordelen. Deze beoordelingen worden intern gebruikt wanneer de leerlingen deze voorbeeldtaken beoordelen. Hoe dichter de leerling de beoordeling van de leraar benadert, hoe hoger zijn beoordelingscijfer. De beoordelingen door de leraar worden op geen enkel moment aan de leerlingen getoond. Het cijfer dat de leerlingen met hun beoordeling verdienen, krijgen ze wel te zien. De leerlingen krijgen daarna nog een extra kans om een beter beoordelingscijfer te krijgen door te voorbeeldtaken nog eens de beoordelen
+</p>
+<p>De voorbeeldtaken en hun beoordelingen kunnen bekeken en bewerkt worden op de beheerpagina van de workshop</p>
View
10 lang/nl/help/workshop/teachersgradings.html
@@ -1,10 +1,10 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Tonen van de cijfers van de leraar</B></P>
+<p align="center"><b>Tonen van de cijfers van de leraar</b></p>
-<P>Een opdracht met beoordeling door klasgenoten kan optionneel de commentaren en cijfers van de leraar
+<p>Een opdracht met beoordeling door klasgenoten kan optionneel de commentaren en cijfers van de leraar
tonen aan de leerlingen. Indien gewenst worden die getoond na de deadline van inzenden of later, waneer
de cijfers niet getoond worden. De beoordelingen en commentaren van de leraar kunnen de leerlingen helpen
-bij het beoordelen van het werk van klasgenoten.
+bij het beoordelen van het werk van klasgenoten.</p>
-<P>Merk op dat, zelfs wanneer de beoordeling door klasgenoten anoniem gebeurt, de cijfers van de leraar altijd aan
+<p>Merk op dat, zelfs wanneer de beoordeling door klasgenoten anoniem gebeurt, de cijfers van de leraar altijd aan
de leerlingen getoond worden met de naam en eventueel foto van de leraar er bij.
-</P>
+</p>
View
2 lang/nl/help/workshop/teacherweight.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><b>Weging van beoordelingen door de leraar</b></p>
+<p align=""center""><b>Weging van beoordelingen door de leraar</b></p>
<p>Deze optie, meestal gewoon 1, kan worden gebruikt (a) om beoordelingen door de leraar uit te schakelen, (b) om ze hetzelfde gewicht te geven als beoordelingen door leerlingen, of (c) om ze juist meer gewicht te geven dan de beoordelingen door leerlingen.</p>
View
2 lang/nl/help/workshop/ungradedassessments.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><b>Beoordelingen zonder cijfer</b></p>
+<p align=""center""><b>Beoordelingen zonder cijfer</b></p>
<p>Meestal krijgen de leerlingen voor de beoordelingen die ze zelf gemaakt hebben, een klein deel van de punten van het totaalcijfer. Het punten geven op die beoordelingen (in die van de leraar) wordt op de achtergrond door de workshopmodule gedaan. Vanaf het ogenblik dat er drie beoordelingen zijn, kan de module een redelijke schatting maken van de "waarde" van elke beoordeling. (Inzendingen die maar één of twee keer beoordeeld zijn krijgen voor het beoordelingscijfer het maximum). Als er regelmatig beoordeeld wordt, dan zal het aantal beoordelingen zonder cijfer nul zijn (Merk op bij workshops waar de leerlingen moeten tot een akkoord komen voor de beoordeling, alle beoordelingen waarover geen akkoord bereikt is ook zonder cijfer zullen blijven.)
</p>
View
4 lang/nl/help/workshop/ungradedassessments_student.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Onbeoordeelde evaluaties (Leerlingbijdragen)</B></P>
+<p align="center"><b>Onbeoordeelde evaluaties (Leerlingbijdragen)</b></p>
-<P><B>Beoordelinging van leerlingbijdragen</B><br />
+<p><b>Beoordelinging van leerlingbijdragen</b><br />
Deze zijn de beoordelingen van elkaars werk, gemaakt door klasgenoten. Meestal moeten
deze beoordelingen NIET beoordeeld worden door de leraar. Er van uitgaand dat elke bijdrage van
een leerling ongeveer vijf keer beoordeeld is, kan het systeem een behoorlijke beoordeling maken van
View
10 lang/nl/help/workshop/ungradedassessments_teacher.html
@@ -1,15 +1,15 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Onbeoordeelde evaluaties (Leraaarbijdragen)</B></P>
+<p align="center"><b>Onbeoordeelde evaluaties (Leraaarbijdragen)</b></p>
-<P><B>Beoordeling van leeraarbijdragen</B><br />
+<p><b>Beoordeling van leeraarbijdragen</b><br />
De opdracht kan inhouden dat leerlingen de voorbeeldtaken van de leerkracht beoordelen
voor ze hun eigen werk inzenden. Deze beoordelingen kunnen best beoordeeld worden door de leraar.
De beoordelingen zullen aantonen of de leerling de opdracht begrepen heeft en zullen mogelijk de
nuttige feedback aan de leraar geven om aan te geven of wat remediëringswerk of wat bijsturen aan
de opdracht nodig is. Bovendien wordt de commentaar van de leraar aan de leerling getoond. Dit kan
een waardevolle leidraad zijn voor de leerling bij het voorbereiden van zijn eigen werkstuk voor
-de opdracht.</P>
+de opdracht.</p>
-<P>Deze beoordelingen moeten niet geëvalueerd worden. Het onbeoordeeld laten van een beoordeling van de
+<p>Deze beoordelingen moeten niet geëvalueerd worden. Het onbeoordeeld laten van een beoordeling van de
voorbeelden zal het inzenden van de taak van de leerlingen niet verhinderen. Het is nochthans aan te raden om
-minstens een deel van de beoordelingen te evalueren om redenen hierboven al vermeld.</P>
+minstens een deel van de beoordelingen te evalueren om redenen hierboven al vermeld.</p>
View
2 lang/nl/help/workshop/usepassword.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><strong>Gebruik wachtwoord</strong></p>
+<p align=""center""><strong>Gebruik wachtwoord</strong></p>
<p>Een workshop staat altijd open, d.w.z. dat als een workshop zichtbaar is, de leerlingen de inhoud van een workshop kunnen zien. De beschikbaarheid van een workshop binnen een vak is het best te beheren met de optie: toon/verberg activiteit (oogjes).</p>

0 comments on commit af85416

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.