Skip to content

How to change Persepolis theme fa

AliReza AmirSamimi edited this page Mar 31, 2018 · 3 revisions

در دانلود منجر پرسپولیس شما میتوانید تم و آیکن و فونت و ... دلخواه خود را انتخاب کنید

۱- از منوی edit گزینه preferences را نتخاب کنید.

۲- گزینه های style و Color Scheme را برای تغییر تم و گزینه icons را برای تغییر آیکن ها تغییر دهید

اگر میخواهید پرسپولیس از تم پیش فرض style انتخاب شده استفاده کند گزینه های color scheme را روی حالت system بگذارید

گزینه های موحود در color scheme برای هماهنگی با گزینه Fusion در قسمت style طراحی شدند و میتوانید بعد از تنظیم حالت style روی گزینه Fusion از color scheme ها استفاده کنید. گزینه های style در سیستم عامل های مختلف متفاوت هست ولی گزینه Fusion در همه سیستم عامل ها مشترک است.

۳- بعد از انتخاب تنظیمات مورد علاقه پرسپولیس را یک بار ری استارت کنید.

اگر از میزکار هایی که با GTK+ نوشته شده اند(مثل گنوم ، سینامون، ایکس اف سی ای، ماتای، باجی و ...) استفاده میکنید، بهتر است این بسته را هم نصب کنید تا پرسپولیس ظاهر هماهنگ تری با میزکار شما داشته باشد:

Arch:

  yaourt -S adwaita-qt5

Debian,Ubuntu, Mint ,... :

  sudo apt-get install adwaita-qt

Fedora:

  sudo dnf install adwaita-qt
بعد از نصب این بسته میتوانید استایل adwaita رو انتخاب کنید.

در تصاویر زیر نمیونه های style های مختلف در سیستم عامل های مختلف را میبینید.

operating system: ArchLinux + KDE >> Style: Breeze , Color Scheme: System

ScreenShot

operating system: Mac OSX , Style: Macintosh , Color Scheme: System

ScreenShot

operating system: MicroSoft Windows , Style: Windows Vista , Color Scheme: System

ScreenShot

operating system: ArchLinux + XFCE , Style: Fusion Color Scheme: Persepolis Dark Red

ScreenShot

You can’t perform that action at this time.