Skip to content

How to create queue fa

AliReza AmirSamimi edited this page Apr 18, 2017 · 2 revisions

شما میتوانید به راحتی دانلود های خود را زمانبندی کنید.

۱- یک صف ایجاد کنید گزینه "Create new queue" را از منو Queue انتخاب کنید و بعد از آن یک نام دلخواه برای صف دانلود خود انتخاب کنید.

۲- دانلودهای خود را به صف اضافه کنید. برای اینکار از این سه روش میتوانید استفاد کنید

الف . اگر دانلود را قبلا به وجود آوردید
روی دانلود مورد نظر راست کلیک کرده و با گزینه  "Send to"  آن را به صف دانلود بفرستید.

ب. وارد کردن لینک ها از یک فایل متنی
میتوانید یک فایل متنی از لینک های خود تولید کنید و در هر خط یک لینک بگذارید و با گزینه "import links form text file" از منوی file لینک های فایل متنی را به صف دانلود خود اضافه کنید.
From file menu select "import links form text file" and select your file.

ج. وارد کردن لینک جدید
روی گزینه اضافه کردن لینک کلیک کنید و لینک خود را وارد کنید و در قسمت "add to catecory" صف مورد نظر را انتخاب کنید .

۳- صف را زمانبندی کنید :

از پنل سمت چپ روی صف مورد علاقه خود کلیک کنید تا صف انتخاب شود و لینک های عضو صف نشان داده شود
در همان پنل سمت چپ میتوانید با تنظیم گزینه های "Start time" و "End time" ساعت شروع و پایان صف را مشخص کنید

۴- صف دانلود رو آغاز کنید

بر روی گزینه "start this queue" در پنل بالایی کلیک کید تا صف آغاز شود.

۵- خاموشی سیستم بعد از پایان صف : اگر میخواهید بعد از پایان صف دانلود سیستم شما به طور خودکار خاموش شود ، بعد از شروع صف دانلود از پنل سمت چپ در قسمت "after download" گزینه "shutdown" را انتخاب کنید و بعد روی "apply" کلیک کنید.

You can’t perform that action at this time.