How can I download videos from youtube fa

AliReza AmirSamimi edited this page Mar 31, 2018 · 6 revisions

شما میتوانید با استفاده از پرسپولیس از سایت های اشتراک ویدیو مثل آپارت و یوتیوب و ... ویدیوها را دانلود کنید.

۱- از منو گزینه "video finder" یا یابنده ویدیو رو انتخاب کنید. گزینه یافتن لینک ویدیو را انتخاب کنید.

۲- بعد از باز شدن پنجره مورد نظر ، لینک خود را کپی پیست کنید یا اگر از افزونه مزور گر پرسپولیس استفاده میکنید، افزونه به طور اتوماتیک لینک های آپارات و یوتیوب را تشخیص میدهد ومیتوانید بایک راست کلیک ساده آن را به ویدیویاب پرسپولیس بفرستید.

۳- اگر لازم هست از زبانه گزینه های بیشتر پروکسی تنظیم کنید.

۴- روی دکمه Fetch media button یا گزینه گرفتن فهرست رسانه کلیک کنید. کمی صبر کنید.

۵- کیفیت ویدیو مورد نظر خود را انتخاب کنید

۶- روی گزینه دانلود کلیک کنید.

پرسش های رایج

ویدیویاب پرسپولیس از چه سایتهایی پشتیبانی میکند؟

پرسپولیس از کتابخانه آزاد و متن باز youtube-dl برای یافتن ویدیو ها استفاده میکند. پس اینکه ویدیویاب چه سایتهایی را پشتیبانی میکند، مربوط به کتابخانه youtube-dl است و نه پرسپولیس! این لیست سایتهایی است که توسعه دهندگان youtube-dl ارائه داده اند. فهرست سایتها

چگونه میتوانم سایت مورد علاقه خود را به ویدیویاب پرسپولیس اضافه کنم؟

در اینجا توضیح دادیدم.

ویدیویاب نمیتواند ویدیوی من را پیدا کند؟

اگر تنظیم پروکسی لازم است ، مطمئن شوید این کار را انجام داده اید. مشکلات ازین قبیل معمولا به کتابخانه youtube-dl ربط دارد و به پرسپولیس مربوط نمیشوند.

آیا این امکان وجود دارد که فقط صدای ویدیو رو دانلود کنم؟

بله! شاید امکان داشته باشد. از منوی ویرایش وارد پنجره شخصی سازی شوید و از زبانه گزینه یابنده ویدیو ، تیک مربوط به مخفی کردن صداهای بدون ویدیو را بردارید.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.