Microsoft Windows fa

alireza-amirsamimi edited this page Feb 17, 2018 · 3 revisions

برای نصب پرسپولیس روی سیستم عامل ویندوز به این لینک رفته و با توجه به اینکه از سیستم عامل ۳۲ بیتی استفاده میکنید یا ۶۴ بیتی، بسته ۳۲ بیتی یا ۶۴ بیتی با پسوند exe رو دانلود کنید. اگر نمیدانید که از سیستم عامل ۳۲ بیتی استفاده میکنید یا ۶۴ بیتی ، کافی است برنامه Command Promt را در ویندوز اجرا کنید و این کد را وارد کنید و اینتر بزنید. خروجی این کد پاسخ شما خواهد بود:

wmic os get osarchitecture

بعد از دانلود بسته بر روی فایل exe دانلود شده دابل کلیک کنید تا اجرا شود. مراحل نصب را دنبال کنید.

بعد از پایان مراحل نصب روی آیکن پرسپولیس دابل کلیک کنید تا پرسپولیس اجرا شود . بعد از اولین اجرای پرسپولیس فایروال ویندوز به شما این اخطار را نشان میدهد

ScreenShot

حتما باید بر روی allow access کلیک کنید.

در حالت معمول نیازی ندارید خودتان بسته نصب پرسپولیس را بسازید و میتوانید از راهنمایی که ذکر شد برای نصب استفاده کنید. ولی اگر خودتان به هر دلیلی دوست دارید بسته نصب پرسپولیس را درست کنید این راهنما را مطالعه کنید.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.